Image as a part of corporative culture of modern higher educational establishment

  • Denys Miroshnichenko Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
  • Alla Zlenko Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
  • Elena Isaykina Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
Keywords: image, higher educational establishment, educational services market, inner image, outer image

Abstract

The development of competition between education al establishment surge them to take an active market position, improve the quality of educational services, explore the demand on educational products and needs of labor market. High demands of educational services consumers encourage leaders of HEE to use methods, which contribute the attraction of different consumers groups. In front of modern educational institutions raises the necessity of forming its own image. This need defines by several factors: complicated demography; differentiation and variability of higher school system: difficulty of choosing of directions and perspectives of education; need of educational and management practice in forming of understanding of institution; work experience of educational establishment in given sphere. The subject of the research is image as a part of corporative culture of higher educational establishment in modern educational market. The aim of the article is to define the essence of the meaning, examine the structure, research main stages of forming and systematization of theoretical positions about forming of corporative culture and image of HEE in the educational services market. The results of the work may be applied while communication in the process of forming of positive image between HEE and educational services consumer. The image forming is simultaneously the process and the function: modeling and design, construction, conservation, monitoring, protection, correction, i.e. management. It is a specific complex of steps that promotes the loyalty from clients, in volment of new consumers, enhancing the image of uniqueness of modern university. When solving the task of image forming, we should notice, that the image is related with the impression about the university and with its imago, that can be positive or negative. It is an import ant part of modern university management system, which creates conditions for its surviving and development; its aim is to change the behavior of people, that demand sousing of specific forms, methods, tools, means for psychological, social, economic and management in fluence inside and outside the university. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Balabanova L.V., Savelieva K.V. Zv’iazky z hromadskistiu v systemi marketynhovoho menedzhmentu pidpryiemstv. – Donetsk : DonDUET, 2005. – 273 s.

2. Ehorshyn A.P. Menedzhment, marketynh y еkonomyka obrazovanyia. – N. Novhorod : NYMB, 2011. – 624 s.

3. Ievtushenko H.V. Imidzh suchasnoho vykladacha: sutnist ta osoblyvosti formuvannia : globalnational.in.ua/.../2178-evtushenko-g-v-baboshko

4. Zhuravlev D. Ymydzh uchytelia – neobkhodymost yly dan mode? // Narodnoe obrazovanye. – №7. – S. 213-218.

5. Zahyrniak M.V., Pochtoviuk A.B.Mekhanyzmы predprynymatelskoi deiatelnosty vыsshei shkolы. – PET LET CLENSTVI ČR V EU/ Bilance a perspektivy, trendy a vise/ - Vysoka skola evropskych a regionalnich studii, o.p.s. (VSERS) v Českych Budejovicich (Česka republika), 2009.

6. Zyhalenko A.B. Ymydzh vuza v kontekste vuzovskoho predprynymatelstva : http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/29922.doc.htm.

8. Kapusterynska T. Do problemy formuvannia dynamichnoho lidera –kerivnyka suchasnoho osvitnoho zakladu // Imidzh suchasnoho pedahoha. – №10. – S.5-8.

9. Kratt O.A. Reforma menedzhmentu vyshchoi shko¬ly: peredumovy, spetsyfika, paradyhmy. // Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho univer¬sytetu. Seriia: ekonomichna. Vypusk 39-1. – Donetsk: DonNTU, 2011. – 274 s.

10. Moskal, Yu. Ekonomiko-psykholohichni aspekty formuvannia pozytyvnoho imidzhu ekonomichnoho universytetu v rehioni : httr:// websashe.googleusersontent.som/ searsh?q=sashe:OrTKWsb3qrwJ:www.nbu

11. Piskunov M. S. Imidzh osvitnoi ustanovy: struktura i mekhanizmy formuvannia // Monitorynh i standarty v osviti. – 2009. – № 5. – S. 45-51.

12. Poplavskyi M. Idealnyi imidzh vyshchoho navchalnoho zakladu kultury i mystetstv yak zaporuka yoho uspikhu : ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/18-poplavskiy.pdf

13. Pocheptsov H.H. Pablyk ryleishnz dlia professyonalov. – M. : Refl-buk, 2011. – 624 s.

14. Pochtoviuk A.B. Faktor konkurentospromozhnosti yak shliakh formuvannia imidzhu vyshchoho navchalnoho zakladu : journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/47479

15. Strelnikov V.Yu. Pedahohichna kultura – osnova imidzhu suchasnoho pedahoha // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2006. – №8. – S.6-8.

16. Sutnist, struktura ta formuvannia imidzhu VNZ : http://naub.oa.edu.ua/

17. Tiahunova N.M. Metodychni zasady formuvannia imidzhu vyshchykh navchalnykh zakladiv : www.irbisnbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...Tiahunova%20N

Author Biographies

Denys Miroshnichenko, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Miroshnichenko Denys, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Scientific Discipline of Documentation

Alla Zlenko, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Zlenko Alla, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Scientific Discipline of Documentation

Elena Isaykina, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Isaykina Elena, Candidate of Historical Sciences, Associate Professorof Scientific Discipline of Documentation

Published
2017-05-18
How to Cite
Miroshnichenko, D., Zlenko, A., & Isaykina, E. (2017). Image as a part of corporative culture of modern higher educational establishment. University Economic Bulletin, (34/1), 7-15. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/134
Section
Knowledge Economy, Innovative Economy