The mechanism of managing the potentialof socio-economic development of regions

  • Lyudmila Kalinichenko Kharkiv national University of construction and architecture
Keywords: potential, social and economic system, region, governance problems, governance mechanism

Abstract

The article substantiates the need to use a qualitatively new approach to the management of potential socioeconomic system of regions to achieve sustainable development. The structure of the economic levels of the region. Analyzed opinions of various scholars concerning the approach to the interpretation of the concepts «potential» and offered his own definition. Characterized the structure of the socio-economic potential of the region as a socio-economic system, which brings together the local potentials, which are intended to promote the implementation of the basic resource potentials. They include the employment, logistical, scientific innovation, social infrastructure, budgetary, investment, export and import potentials. Characterized a number of problems that become an obstacle to the formation and development of an effective mechanism for management of potential socio-economic system. To solve these problems formulated in the governance potential of the region as a socio-economic system and the basic aspects of the formation mechanism of the potential of the region as a socio-economic system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Busel V.T. Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy (z dod. i dopov.) / Uklad. i holov. red. V.T. Busel. – K.; Irpin': VTF «Perun», 2005. – 1728 s.

2. Hedz M. Sutnist' ta struktura sotsial'no-ekonomichnoho potentsialu modernizatsii rehionu // Finansovyj prostir. – 2012. – №2.

3. Koryt'ko T. Struktura sotsial'no-ekonomichnoho potentsialu stijkoho rehional'noho rozvytku // Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk. 2012. №5(38). s.95-102.

4. Liubchenko O.M. Sotsial'no-ekonomichnyj potentsial rehionu poniattia, struktura, henezys // Formuvannia rynkovoi ekonomiky: nauk. zb. / M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Het'mana»; vidp. red. O.O. Bieliaiev. 2010. Vyp. 23. S. 202–209.

5. Marks K., Enhel's F. Soch. 2-e yzd. M., 1960. t. 24. 217 s.

6. Metelenko N.H. Vyrobnychyj potentsial iak faktor zabezpechennia rozvytku vnutrishn'oho hospodars'koho mekhanizmu promyslovykh pidpryiemstv // Efektyvna ekonomika. – 2010. – №7. URL: http:// www.economy. nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=261

7. Mykhajlenko O.V., Skopenko N.S. Teoretychni aspekty formuvannia vyrobnychoho potentsialu APK // Aktual'ni problemy ekonomiky : nauk.-ekon. zhurnal. 2011. № 3 (117). S. 74-79

8. Talakh V. I. Metodolohichni zasady doslidzhennia chynnykiv formuvannia, vykorystannia ta vidtvorennia ekonomichnoho potentsialu rehionu // Ekonomchni nauky. 2011. Vypusk 8 (29). Ch.4. Seriia «Oblik ta finansy». URL:http://www.nbuv.gov.ua.portal

9. Fedonin O.S., Riepina I.M., Oleksiuk O.I. Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka: Navchal'nyj posibnyk. Vyd.2-he, bez zmin. K.: KNEU, 2006. 316 s.

10. Khomiakov V.I., Bakulin I.V. Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva. K.: Kondor, 2007. 400 s.

Author Biography

Lyudmila Kalinichenko, Kharkiv national University of construction and architecture

Kalinichenko Lyudmila Leonidovna, Doctor of Economics, Professor, Professor, Department of Economics


Published
2018-04-03
How to Cite
Kalinichenko, L. (2018). The mechanism of managing the potentialof socio-economic development of regions. University Economic Bulletin, (37/1), 84-89. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/14
Section
Economy and Management