Parametric macroeconomic planning in the system of state regulation

  • Yurii Safonov Kyiv National Economic University named Vadym Hetman
  • Hennadyi Hryhoriev National University «Kyiv-Mohyla Academy»
Keywords: macroeconomic planning, state regulation, national economy, globalization, internal and external environment, principles

Abstract

The subject of the article is theoretical and methodological basis of parametric macroeconomic planning in the system of state regulation. The purpose of the article is to disclose methodological support for macroeconomic planning in the system of state regulation of financial and economic processes. The methodological basis is scientific works, materials of periodicals, resources of the Internet. Results of the research. Macroeconomic planning in the system of state regulation of financial and economic processes is considered. Basic methods of macroeconomic planning are defined. Parameters of indicative planning at the macroeconomic level are considered. The classification of macroeconomic planning is investigated. A set of principles for macroeconomic planning has been formulated, taking into account globalization processes in the international environment. The model of forming parameters in the system of macroeconomic planning is developed. Scope of results of research. The results can be used in economic and administrative activity at the macro and global level. Conclusions. Macroeconomic planning in the system of state regulation of financial, economic and social processes is the process of forming missions, goals and objectives of subjects of the macroeconomic environment, selecting specific strategies for determining and obtaining the necessary resources and their distribution, in order to ensure the effective financial, economic and social development of the national economy In the long term, taking into account the country's development vectors in the context of globalization and European integration.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Hryn'ova V.M., Novykova M.M. Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky: navch. posib.. – Kh.: INZhEK, 2004. – 756 s.

2. I. Mykhasyuk, A. Mel'nyk, M. Krupka, Z. Zaloha Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky ; za red. I. Mykhasyuka. – K.: ARTK «El'ha», 2000. – 592 s.

3. Didivs'ka L.I., Holovko L.S. Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky: navch. posib. K. : Znannya, 2007. – 214 s.

4. Zapotochnyy I.V.,. Zakharchenko V.I Derzhavne rehulyuvannya rehional'noyi ekonomiky. – Kharkiv – L'viv –Odesa: TOV «Odissey», 2003. – 592 s.

5. Blank Y.A. Fynansovыy menedzhment : uchebnыy kurs; 2-e yzd., pererab. y dop. – K. : Эl'ha : NykaTsentr, 2005. – 656 s.

6. Porter, M.E. Konkurentsyya. – M. : Vyl'yams, 2001. – 495 s.

7. Zakon Ukrayiny «Pro derzhavne prohnozuvannya ta rozroblennya prohram ekonomichnoho i sotsial'noho rozvytku Ukrayiny» vid 23.03.2000 No 1602-III (Redaktsiya vid 02.12.2012) / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). – Of. vyd. No 25, 2000, st. 1956 : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-14.

8. Zakon Ukrayiny «Pro derzhavni tsil'ovi prohramy» vid 18.03.2004 No 1621-IV (Redaktsiya vid 02.12.2012) / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). – Of. vyd. No 25, 2004, st. 352 : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.

9. Panchyshyn S.M. Makroekonomika: navch. posib. – K.: Lybid', 2001. – 526 s.

10. H.A. Ohanyan, V.O. Palamarchuk, A.P. Rumyantsev ta in. Politychna ekonomiya: navch. posib. ; za zah. red. H.A. Ohanyana. – K.: MAUP, 2003. – 520 s.

11. Rayzberh B.A., Lobko A.H. Prohrammno-tselevoe planyrovanye y upravlenye. – M. : YNFRA-M, 2002. – 428 s.

12. Chystov S.M., Nykyforov A.Ye., Kutsenko T.F. ta in. Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky: navch. posib. – K. : KNEU, 2000. – 316 s.

13. Shvayka L.A. Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky: navch. posib. K. : Znannya, 2006. – 435 c.

14. Dunn W. Public Policy Analysis: An introduction Eaglewood Cliffs: Prentice Hall, Chapter 5. Structuring Policy Problems. – P. 137–184.

15. LeScouarnec F.-P. Strategic Planning in Public Administration: A. Framework // Public Administration Leadership and Management Academy, 2010. – 50 r. 16. Poberezhets' O.V. Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennya systemy upravlinnya rezul'tatamy diyal'nosti promyslovoho pidpryyemstva : [monohr.]. – Kherson : Vydavnytstvo : Hrin' D.S., 2016. – 500 s.

17. Maslennikov Ye.I. Zabezpechennya systemy upravlinnya finansovoyu stiykistyu promyslovoho pidpryyemstva: teoriya i metodolohiya: dysert. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. ekon. nauk: spets. 08.00.04. – Kyyiv, 2015. − 443 s.

Author Biographies

Yurii Safonov, Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

Safonov Yurii, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Macroeconomics and Public Administration

Hennadyi Hryhoriev, National University «Kyiv-Mohyla Academy»

Hryhoriev Hennadyi, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of of Economic Theory

Published
2017-05-18
How to Cite
Safonov, Y., & Hryhoriev, H. (2017). Parametric macroeconomic planning in the system of state regulation. University Economic Bulletin, (34/1), 204-214. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/165
Section
Еconomic Theory

Most read articles by the same author(s)