Financing of socially vulnerable groups: theoretical aspects of the research

  • Iryna Matviyenko Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
Keywords: social policy, social protection, financial support for social protection, socially disadvantaged groups, socially vulnerable groups

Abstract

The subject of research is theoretical approaches to interpreting the concept of socially vulnerable groups and ensure their financial system of social protection. The purpose of the article - highlight the essence of the concept of «socially vulnerable groups» specification list of persons who belong to this category, the study features of financial support of vulnerable groups in Ukraine.. The theoretical and methodological basis of research are: general principles of financial policy in Ukraine, research of scientists working in the field of economic and social policies on the financial support of socially vulnerable groups in Ukraine, modern views on national scientists understanding of essence of the concept of «socially disadvantaged groups.» Research results. The article highlights conceptual approaches to the treatment of financial policies to support socially vulnerable as a system, complex phenomena and theoretical approaches towards defining the essence of the concept of «socially vulnerable groups» and their place in the system of social protection. The ways of implementation of social protection of vulnerable groups, sources of funding. Scope of research results is that submitted in the work theoretical principles and practical recommendations can be used in the activities of specialized institutions of social protection and local authorities in drawing up appropriate social programs concerning financial support and social protection of vulnerable groups. Conclusions. After analyzing the literature on this topic, one can conclude that there is no legal definition of «socially disadvantaged groups» and its broad interpretation prevails - that, among other things, creates certain difficulties in social practice. Therefore, there is a need in specification, refinement and consolidation of this regulatory concept. It is evident that current realities of socio-economic development of Ukraine require significant social reform, particularly in budgetary financing of social sphere, which is indisputably put forward by life as one of the most actual national priorities of modern financial policy of Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Vvedennya u sotsial’nu robotu. Navchal’nyy posibnyk. - K.: Feniks, 2001. – 288 s.

2. Dyachenko. T.O. Sotsial’na polityka YES: tendentsiyi rozvytku, dosvid dlya Ukrayiny // Stratehiya rozvytku Ukrayiny. Ekonomika, sotsiolohiya, pravo. №3. : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/7004/7832.

3. Ekonomichni, sotsial’ni y kul’turni prava /Pid.red. A. Eyde, K. Krauze, A. Rozasa; Per. Z anhl. H.YE. Krasnokut·s’koho; Nauk. red. H.I. Chanysheva. – O. : AO Bakhva, 2006. – 728 s.

4. Yu.P. Surmin, V.D. Bakumenko, A.M. Mykhnenko ta in Entsyklopedychnyy slovnyk z derzhavnoho upravlinnya /za red. Yu.V. Kovbasyuka, V.P. Troshchyns’koho, Yu. P. Surmina. – K. : NADU, 2010. – 820 s.

5. Ivan’o N.V. Pedahohichna pidtrymka sotsial’no-nezakhyshchenykh hromadyan v umovakh funktsionuvannya korporatyvis’koyi modeli sotsial’noyi roboty // Visnyk Luhans’koho natsional’noho universytetu im. T. Shevchenka. Pedahohichni nauky. – Luhans’k. LNU im. T.Shevchenka, 2010. - №16 (203). - Chastyna 2. - S. 25-34. : http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/17966-pedagogichna-pidtrimka-socialno-nezaxishhenixgromadyan-v-umovax-funkcionuvannya-korporativisko%D1%97-modeli-socialno%D1%97-roboti.html

6. Konstytutsiya Ukrayiny : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

7. Mal’ovanyy M. I. Teoretychni osnovy finansovoho zabezpechennya sotsial’noho zakhystu // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini. − 2012. − № 5. – S.174-185.

8. Mykhaylovs’ka I.M., Nelipovych O.V. Systema sotsial’noho zakhystu v Ukrayina: sutnist’, osnovni skladovi ta napryamky vdoskonalennya, // Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu : nauk. zhurnal. – Ser.: Ekonomichni nauky. – Khmel’nyts’kyy : Vyd-vo KHNU. – 2011. – T. 4, № 6. – S. 255-260.

9. Nikitchyna O.V. Osoblyvosti formuvannya instytutu sotsialʹnoho zakhystu naselennya Ukrayiny (na prykladi Zhytomyrs’koyi oblasti) // Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi. - 2010. - № 2. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_31

10. Omel’chuk O.S. Analiz normatyvno-pravovoho zabezpechennya zhytlom sotsial’no urazlyvykh verstv naselennya v Ukrayini : [Yuryst bloh] : http://jurist-blog.com.ua/gitlo-urazlivim.html

11. Pavlova L.O. Polityko-ekonomichnyy analiz systemy sotsial’noho zakhystu naselennya v Ukrayini: dys. … kandydata ekon. nauk : 08.00.01 – L’viv, 2015. – 183 s.

12. Pys’mennyy V.V. Zabezpechennya sotsial’noyi spravedlyvosti v opodatkuvanni nerukhomosti // Visnyk TNEU. - 2015. - №3. - S.53-61.

13. Politolohichnyy slovnyk : navch. posib. dlya stud. vyshch. navch. zakl. / za red. M.F. Holovatoho ta O.V. Antonyuka. – K. : MAUP, 2005. – 792 s.

14. Radchuk O.P. Yevropeys’ka konventsiya pro zakhyst prav naybil’sh urazlyvykh verstv naselennya. // Teoriya i praktyka pravoznavstva. - 2014. - Vyp. 1. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_34)

15. Reut, A.H. Systema sotsial’nykh posluh dlya vrazlyvykh verstv naselennya: novitni tendentsiyi ta innovatsiyi // Demohrafiya ta sotsial’na ekonomika : Naukovo-ekonomichnyy ta suspil’no-politychnyy zhurnal. – 01/2008. – N1. – S. 190-200.

16. Savchuk O., Kushnirenko V. Monetyzatsiya pil’h: dosvid inshykh krayin ta vysnovky dlya Ukrayiny. – 2015. – 32 S.

17. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 tt. / AN URSR. Instytut movoznavstva; za red. I.K. Bilodida. – K.: Naukova dumka, 1970–1980. – T. 1.

18. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 tt. / AN URSR. Instytut movoznavstva; za red. I.K. Bilodida. – K.: Naukova dumka, 1970–1980. – T. 5. – S. 310.

19. Sotsial’na robota z sotsial’no vrazlyvymy katehoriyamy (hrupamy) : http://moodle.socosvita.kiev.ua/moodledata/filedir/09/20/0920e3108c21981f344ac5e33b46e7470dc1ac88

20. Sotsial’nyy zakhyst naselennya yak systema: ponyattya ta vydy : http://osvita.ua/vnz/reports/law/9897/

21. Khrapko I.Ye. Osoblyvosti funktsionuvannya i finansuvannya zakladiv sotsial’noho zakhystu vrazlyvykh hrup naselennya // Naukovyy visnyk [Bukovyns’koho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu]. Ekonomichni nauky. - 2014. - Vyp. 26. - S. 275-284. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_26_36.

22. Chetverykova L. Sut’ sotsial’noyi polityky ta analiz yiyi modeley v sotsial’nykh derzhavakh // Sotsiohumanitarni problemy lyudyny : visnyk Zakhidnoho naukovoho tsentru Instytutu sotsiohumanitarnykh problem lyudyny. – 2005. – № 1. – S. 67–74. : http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p067.php

23. Shumna L.P. Ponyattya ta vydy sotsial’noyi pidtrymky // Aktual’ni problemy derzhavy i prava. - 2012. - Vyp. 63. - S. 433-440.

24. Yaroshenko I.S. Orhanizatsiyno-pravovi formy sotsial’noho zakhystu lyudyny i hromadyanyna v Ukrayini: dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.07 M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Kyyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Het’mana. - KYYIV, 2006.. – 219s. : http://e-works.com.ua/work/3062_Organizaciino_pravovi_formi_socialnogo_zahisty_ludini _i_gromadyanina_v_Ykraini.html

Author Biography

Iryna Matviyenko, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Matviyenko Іryna, Ph.D. student, Department of Finance, Banking and Insurance

Published
2017-05-18
How to Cite
Matviyenko, I. (2017). Financing of socially vulnerable groups: theoretical aspects of the research. University Economic Bulletin, (34/1), 274-282. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/183
Section
Finance, Monetary Circulation and Credit