Investment provision of innovative development of agrarian sector enterprises

  • Vitaly Chaban Kyiv National Economic University named after Vadim Getman
Keywords: agrarian sector, investment support, innovative development, investments, innovations

Abstract

The article explores theoretical and practical aspects of investment support for innovative development of enterprises in the agricultural sector. The theoretical essence of the concept of «investment provision» is specified, the state and main problems of innovative provision of innovative development of enterprises are assessed. According to the results of the research, ways of activating innovation support are proposed. The use of alternative options for investing in innovations, improving the mechanism of state support for innovation and investment activities is proposed. The subject of work is set the theoretical and practical aspects of investment support for innovative development of enterprises in the agrarian sector. The aim of work is to develop scientifically grounded proposals for improving the investment support of innovative development of enterprises in the agrarian sector. Conclusions. Growth the level of investment support for enterprises in the agrarian sector will increase the indicators of their activities, which will create the preconditions for the formation of their own sources of investment and attraction of credit resources. Increasing the rate of investment support of enterprises requires measures to increase their efficiency, improve the mechanism of state support for investment activity and credit provision, as well as diversification of alternative investment options.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Shevtsova Ya.A. Investytsiine zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv: Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk. - Luhansk, 2003. - 20 s.

2. Kapitanets Yu.O. Investytsiine zabezpechennia fermerskykh hospodarstv // Innovatsiina ekonomika. - №5. – 2010. – s.141-144.

3. Kisil M.I. Investytsiine zabezpechennia rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva ta silskykh terytorii // Menedzhment: Zbir.nauk.prats. – K., 2009. - №11. – 225 s.

4. Chaban V.H. Innovatsiinyi lizynh u silskomu hospodarstvi // Visnyk KhNAU: [Zb.nauk.pr.] / [Red.kol.: V.P.Martianov (holov.red.) ta in..]. – Kharkiv, 2006. - №3. – s.290-294.

5. Chaban V.H. Lizynh v APK yak instrument zaprovadzhennia innovatsii // Ekonomika APK. – 2006. - №3. – s.34-39.

6. Hutorov O.I., Kalashnikov A.O. Teoretychni zasady investytsiinoho zabezpechennia rozvytu silskohospodarskykh pidpryiemstv: Lektsiia // Kharkivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet imeni V.V.Dokuchaieva. – Kh.: KhNAU, - 2014. – 43 s

Author Biography

Vitaly Chaban, Kyiv National Economic University named after Vadim Getman

Vitaly Chaban, Professor of the Department of Economics and Management of Agribusiness, PhD in Economics 

Published
2018-04-03
How to Cite
Chaban, V. (2018). Investment provision of innovative development of agrarian sector enterprises. University Economic Bulletin, (37/1), 139-143. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/21
Section
Economy and Management