Methodical bases of economic analysis of social and labour relations development in agriculture

  • Yevhenii Lanchenko National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Keywords: social and labour relations, agriculture, economic analysis, monitoring

Abstract

The object of research covers the methodological aspects of the analysis of the functioning of the system of social and labour relations in the agrarian sphere of the agroindustrial complex, their regulation in the context of the socioeconomic development of the village. The purpose of work is reasons to substantiate the main directions of economic analysis of the development of social and labour relations in agriculture. Methods of carrying out work: historical; abstract and logical, system approach. Results of work: the theoretical and methodical aspects of the economic analysis of the state of social and labour relations in the agrarian sector of agro-industrial complex have been formulated; the criteria for evaluating the development of the system of social and labour relations in agriculture are determined. Practical implementation: educational process in the higher education, carrying out further applied economic researches of development of social and labour relations in agriculture. Conclusions: the methodical foundations of a comprehensive economic analysis of the development of the system of social and labour relations in agriculture have been formulated, defining the social, economic and social and political directions of their functioning and the corresponding set of criteria.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Sotsialno-trudovi vidnosyny: problemy harmonizatsii: monohrafiia [Social and labour relations: problems of harmonization] / [M.V. Semykina, Z.V. Smutchak, S.R. Pasieka, Yu.D. Petrov]; za red. M.V. Semykinoi. – Kirovohrad: KOD, 2012. 300 p.

2. Shepel I.V Osoblyvosti sotsialno-trudovykh vidnosyn u reformovanykh silskohospodarskykh pidpryiemstvakh: avtoreferat dysertathii [Dissertation abstracts]. http://nbuv.gov.ua.

3. Plaksov V.A. Ekonomichnyi analiz pokaznykiv pratsi na pidpryiemstvi: navch. posibnyk [Economic analysis of labour indicators in the enterprise]. – K.: VIPOL, 1998. 85 p.

4. Ptukha M.V. Vybrani tvory [Selected works]. – K.: Naukova dumka, 1971. 412 p.

5. Teilor F.U. Pryntsypy nauchnoho menedzhmenta [Principles of scientific management] ;per. s anhl. A.Y. Zak. – M.: Zhurnal «Kontrollynh», 1991. 104 p.

6. Mahura M.Y., Kurbatova M.B. Otsenka raboty personala. Praktycheskoe posobye dlia rukovodytelei raznoho urovnia y spetsyalystov kadrovykh sluzhb [Evaluation of personnel work]. – M.: ZAO «Byznes-shkola «YntelSyntez», 2001. 144 p.

7. Zaiats T.A., Zhakhovska V.L. Natsionalnyi rynok pratsi ta yoho molodizhnyi sehment: metodolohiia, praktyka, perspektyvy rozvytku: monohrafiia [National labour market and its youth segment: methodology, practice, development prospects]. – K.: Feniks, 2008. 312 p.

8. Ahrarna pratsia ta sotsialnyi rozvytok sela: monohrafiia [Agrarian labour and social development of the village] / [O.A. Buhutskyi, H.I. Kupalova, M.K. Orlatyi i in.]. – K.: VIPOL, 1996. 303 p.

9. Petrov Yu.D. Rehuliuvannia sotsialno-trudovykh vidnosyn v umovakh perekhidnoi ekonomiky: avtoreferat dysertathii [Dissertation abstracts]. : http://nbuv.gov.ua.

10. Zhadan O.V. Sotsialno-trudovi vidnosyny v umovakh hlobalizatsii: teoriia ta praktyka derzhavnoho rehuliuvannia: monohrafiia [Social and labour relations in the conditions of globalization: theory and practice of state regulation]. – Kh.: S.A.M., 2012. 360 p.

11.Hostenyna V.Y. Sotsyalnoe partnerstvo v razlychnыkh modeliakh obshchestva [Social partnership in various models of society]. – M.: Aiyyna, 2001. 99 p.

12.Petroie O.M. Sotsialnyi dialoh yak instrument formuvannia korporatyvnoi sotsialnoi polityky: monohrafiia [Social dialogue as an instrument for the formation of corporate social policy]. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2008. 152 p.

13.Heneralna uhoda [general agreement]: http://fpsu.org.ua.

14.Diiesperov V.S. Produktyvnist pratsi: monohrafiia [labour productivity]. – K.: NNTs IAE, 2006. 274 p.

15.Khlivna I.V. Terytorialna struktura ta orhanizatsiia trudovoho potentsialu ahrosfery: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Territorial structure and organization of the labour potential of the agrosphere]. Mykolaiv: FOP Shvets V.D., 2013. 372 p.

Author Biography

Yevhenii Lanchenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Lanchenko Yevhenii Oleksandrovych, Ph.D. in Economical Science, Associate Professor of Department of Labour Economics and Social Development


Published
2018-04-03
How to Cite
Lanchenko, Y. (2018). Methodical bases of economic analysis of social and labour relations development in agriculture. University Economic Bulletin, (37/1), 177-184. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/27
Section
Еconomic Theory