Theoretical and methodological aspects of concept «human potential»

  • Ivan Gayduk «Academy of financial management»
Keywords: potential, human capital, human potential, index of human development, human factor

Abstract

The subject of the article is theoretical foundations of the human development as an economic category and clarification and systematization its parts. The aim of the article is determination (opening) of key terms of theory of human potential, consideration him basic constituents and exposure of economic maintenance in the context of community development. Methodology work of this article is general scientific methods of cognition, generalization, method of comparative analysis, statistical and other methods of research. Results of research. The theoretical aspects of category are analysed «human potential», the terms of forming and improvement of human potential are considered in the period of innovative development of Ukraine. The phenomenology of human development and human potential is exposed. Scope of results of research. The results of the research can be applied in practical economic and administrative activities. Conclusions. Human potential is the combined possibilities of separate man or populations of country, region, other association to economic, social activity and to own development. The main features of category «development of human potential» is indissoluble unity of concentrated in the man of individual, social and biophysical internalss, that needs practical actions interests of development of individual.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Valentej S., Nesterov L. Chelovecheskyj potencyal : nove yzmerytely y nove oryentyrі // Voprosі ekonomyky, 1999. – № 2. – S. 92–93.

2. Gelvecyj K. O cheloveke, ego umstvennіx sposobnostyax y ego vospytanyy. – M., 1938. – 438 s.

3. Grishnova O.A. Lyudskyj rozvytok : navch. posib. – K. : KNEU, 2006. – 308 s.

4. Doktorovych A.B. Socyalno oryentyrovannoe razvytye obshhestva y chelovecheskogo potencyala : sovremennіe teoryy, metodі systemnogo yssledovanyya : avtoref. dys. … d-ra еkon. nauk. – M., 2006. – 42 s.

5. Dolgushkyn N.K., Novykov V.G. Kategoryy «trudovіe resursі», «rabochaya syla», «kadrі» – sushhnost y soderzhanye // Agrarnaya nauka. – 2001. – № 4. – S. 11–12.

6. Zadorozhna S.M. Vidtvorennya lyudskogo potencialu v umovax transformaciyi regionalnyx socialnoekonomichnyx system : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : specz. 08.00.07 – «Demografiya, ekonomika praci, socialna polityka i ekonomika» – K. : 2006. – 28 s.

7. Zaslavskaya T.Y. Chelovecheskyj potencyal v sovremennom transformacyonnom processe // Obshhestvennіe nauky y sovremennost. – 2005. – № 4. – S. 13–25.

8. Markaryan A.S. Globalnaya эkonomyka y chelovecheskyj potencyal // Trud za rubezhom. – 2-3. - № 3. – S. 3–21.

9. Nacionalna dopovid pro lyudskyj rozvytok 2011 «Ukrayina : na shlyaxu do socialnogo zaluchennya» // Programa rozvytku OON v Ukrayini : http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html.

10. Novyj tlumachnyj slovnyk ukrayinskoyi movy : v 3 t. / [uklad. M. Gedz ta in.]. – K. : Akonit, 1999. – T.3. – 630 s.

11. Stefanyshyn O.M. Lyudskyj potencial ekonomiky Ukrayiny : monografiya – Lviv : Vydavnychyj centr LNU im. Ivana Franka, 2006. – 315 s.

12. Soboleva Y.V. Chelovecheskyj potencyal rossyjskoj эkonomyky : problemі soxranenyya y razvytyya. – M. : Nauka, 2007. – 202 s.

13. Uylyamson O. Chastnaya sobstvennost y rіnok kapytala // ЭKO. – 1993. – № 5. – S. 4–11.

14. Uylyamson O. Еkonomycheskye ynstytutіkapytalyzma. Fyrmі, rіnky, otnoshencheskaya kontraktacyya. – SPb. : Lenyzdat, 1996. – 702 s.

15. Filipenko A.S. Cyvilizacijni vymiry ekonomichnogo rozvytku. – K., 2002. – 190 s.

16. Chornyj R.S. Lyudskyj kapital u systemi socialno-ekonomichnyx kategorij // Stvorennya intelektualnoyi systemy obliku dlya ekonomiky Ukrayiny / Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi, 21-22 lystopada 2007 r. – Ternopil : Ekonomichna dumka, 2007. – 526 s. – S. 424–427.

17. Shaulska L.V. Strategiya rozvytku trudovogo potencialu Ukrayiny : monografiya. – Doneczk : In-t ekonomiky promyslovosti NAN Ukrayiny, 2005. – 386 s. 18. Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress : Reducing Vulnerabilities and Building Resilience : http://issuu.com/undp/docs/hdr14-report-en/1?e=3183072/9245907.

19. Oxley J.E. Institutional environment and the mechanism of governance: The impact of intellectual property protection on the structure of interfirm alliances // Journal of Economic Behavior & Organization. – 1999. – No.38. – P. 283–309.

Author Biography

Ivan Gayduk, «Academy of financial management»

Gayduk Ivan, Post-Graduate Student

Published
2016-06-30
How to Cite
Gayduk, I. (2016). Theoretical and methodological aspects of concept «human potential». University Economic Bulletin, (30/1), 113-120. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/339
Section
Еconomic Theory