Mechanism of social programs financial supply in Ukraine

  • Liubov Lysiak University of Customs and Finance
  • Vitalij Ziuzin University of Customs and Finance
Keywords: financial support of social programs, social programs, state target programs, regional target programs

Abstract

The subject of research are theoretical and practical questions of the mechanism of financial support of social programs in Ukraine. The study purpose. The article purpose is to study the theoretical foundations of the mechanism of financial support of social programs and to evaluate the results of their practical implementation. Research methods. It is used a set of scientific methods and approaches in the study, including analysis, systematic, comparative, and statistical and graphic. Results of the work. The article deals with strategic documents that determine the financial essence of social programs. Analyzed and summarized the definition of financial support in Ukraine. Substantiated the theoretica aspects budget support of social programs. As an example of the state target social program «Youth of Ukraine» for 2016-2020, conducted an analysis of the spending state and local budgets on social programs and youth support in Ukraine. Considered priority directions provision financing of events for youth in Dnipropetrovs’k region. The necessity of justification and confirmation priorities social programs by means of methodological support the mechanism of program-target budgeting is substantiated. Revealed the main ways of overcoming the problem search and attracting new sources financing social programs. Scope of results: the system of state financial regulation. Conclusions. Thus, in Ukraine, the mechanism of social programs financial provision is imperfect, as evidenced by non-fulfillment of their quantitative and financial indicators. In addition, there is a need to review the quality indicators of program effectiveness, to determine the topicality of the measures taken. The main strategic documents of the national level that determine the financial priorities for the social programs provision are the Sustainable Development Strategy «Ukraine-2020», the Government's Program of Action, the Forecast of Economic and Social Development of Ukraine. These strategic documents define the social priorities, which are specified in the state target programs, regional programs, budget programs, but a significant budget deficit does not allow to fully implement the tasks set in the programs. That’s why it is important to find alternative sources of social programs funding. Social programs funding requires the formation of financial resources with following use for clearly identifiable purposes. Analysis of the implementation of state and local budgets expenditures for social programs and youth support in Ukraine on the example of the State Target Social Program «Youth of Ukraine» for 2016-2020 and the regional target social program «Youth of Dnipropetrovs’k region» for 2012 – 2021 testifies to the need of observance the main principles of the program-target budgeting of social programs: validity, timeliness, flexibility, transparency. Educational and cultural education establishments activities of the program «Youth of Dnipropetrovs’k region» have been identified as the priority areas of financing. The main methods of attracting new sources of social programs financing from the state side are stimulation and support of non-profit organizations, state and business cooperation, and the involvement of citizens in initiating measures for the social programs implementation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Alekseienko L.M., Shuliuk B.S. Sotsialni prohramy: prahmatyka formuvannia ta problemy finansuvannia // Finansy Ukrainy. - 2015. - № 4. - S. 96-105. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_4_8.

2. Hetman Ye.M. Problemni pytannia finansuvannia ta vykonannia derzhavnykh tsilovykh prohram v Ukraini // Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. - 2016. - Vyp. 5(2). - S. 75-79. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_5%282%29__17.

3. Zahorodnyi A.H., Vozniuk H.L., Smovzhenko T.S. Finansovyi slovnyk. – Lviv : Vyd-vo «Tsentr Yevropy», 1997. – 471 s.

4. Zakon Ukrainy «Pro derzhavni tsilovi prohramy» // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). − 2004. − №25. − S. 1042. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.

5. Informatsiia pro rezultaty vykonannia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy «Molod Ukrainy» na 2009-2015 roky (za 2009-2015 roky) : http://dsmsu.gov.ua/.

6. Kyrylenko O.P. Finansy: teoriia i vitchyzniana praktyka: navch. posib. – Ternopil: Aston, 2002. – 212 s.

7. Lysiak L.V., Kachula S.V. Biudzhetnyi potentsial zabezpechennia staloho liudskoho rozvytku v Ukraini // Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia. – 2016. - № 1. - S. 14-22. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2016_1_4.

8. Maslyk R.O. Finansovyi stan sotsialnykh prohram yak instrumentiv zdiisnennia sotsialnoho zakhystu naselennia Ukrainy // Tekhnolohycheskyi audyt y rezervы proyzvodstva. - 2014. - №5(3). - S. 56-59. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2014_5%283%29__16.

9. Mishchuk O.V. Finansove zabezpechennia ekonomichnoho zrostannia: teoretychnyi aspekt // Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii. – Simferopol, 2011. – № 2. – S. 9-12. : http://fbi.crimea.edu/arhiv/2011/nv_2-2011/nv_2-2011.pdf#page=9.

10.Ovcharova N.V. Derzhavni tsilovi sotsialni prohramy v systemi formuvannia ta realizatsii derzhavnoi biudzhetnoi polityky v sotsialnii sferi za prohramno-tsilovym metodom // Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky: Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (25-26 veresnia 2014 r.). – Kh. : KhIBS UBS NBU, 2014. – 248 s.

11.Oparin V.M. Finansova systema Ukrainy (teoretyko-metodolohichni aspekty). – K.: KNEU, 2005. – 240 s.

12.Pasichnyk Yu. V. Biudzhetne zabezpechennia derzhavnykh sotsialnykh prohram // Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. - 2014. - Vyp. 36(2.1). - S. 4-9. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_36%282.1%29__3.

13.Planuvannia mistsevykh biudzhetiv na osnovi prohramno-tsilovoho metodu: Navchalnyi posibnyk / [Pid zah. red., V.V. Zubenko]; IBSED, Proekt «Zmitsnennia mistsevoi finansovoi initsiatyvy (ZMFI-II) vprovadzhennia». – 5-tie vydannia, vypravlene ta dopovnene – K., 2015. – 120 c.

14.Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro Plan zakonodavchoho zabezpechennia reform v Ukraini» // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. − 2015. − №31. − S. 1625. : http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/509-19.

15.Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro Prohramu diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy» // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. − 2016. − №18. − S. 30. : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1099-19.

16.Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy «Molod Ukrainy» na 2016-2020 roky ta vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy» vid 18.02.2016 r. № 148. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF.

17.Rishennia Dnipropetrovskoi oblasnoi rady «Pro vnesennia zmin do rishennia oblasnoi rady vid 03 liutoho 2012 r. № 239-11/VI «Pro rehionalnu tsilovu sotsialnu prohramu «Molod Dnipropetrovshchyny» na 2012 – 2021 rr.» (zi zminamy)» vid 14.07.2017 r. № 201-9/VII. : http://oblrada.dp.gov.ua/.

18.Romanenko O.R. Finansy: pidruchnyk. – K. : Tsentr navchalnoi literatury, 2009. – 312 s.

19.Sydor I.P. Problemy realizatsii biudzhetnykh prohram rozvytku ekonomichnoi diialnosti v Ukraini // Zbirnyk tez dopovidei III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Finansove zabezpechennia diialnosti subiektiv hospodariuvannia», m. Kremenchuk 19-20.02.2015 r. - S. 141-144.

20.Sotsiolohichne doslidzhennia «Molod Ukrainy - 2015» : http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/21068.

21.Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina - 2020» // Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy. − 2015. − №2. − S. 14 : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015.

Author Biographies

Liubov Lysiak, University of Customs and Finance

Lysiak Liubov, Dr. Econ. Sc., Professor, Head of Finance

Vitalij Ziuzin, University of Customs and Finance

Ziuzin Vitalij, Ph.D. Student

Published
2018-04-03
How to Cite
Lysiak, L., & Ziuzin, V. (2018). Mechanism of social programs financial supply in Ukraine. University Economic Bulletin, (37/1), 236-245. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/36
Section
Finance, Monetary Circulation and Credit