The effect of automation of accounting and financial statements on enterprises safety

  • Nikolay Іgnatenko Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University
  • Olga Sarapina Kherson National Technical University
Keywords: enterprises, security, computer networks, automation, accounting, financial reporting, software products

Abstract

The subject of the research is theoretical, methodological and practical aspects of accounting automation and financial reporting on enterprise security. The purpose of the work is to identify problems and establish trends in the implementation of accounting and financial reporting on the basis of automation and substantiation of the problem of computerization of accounting processes, information security of enterprises and management of the future. Methodological basis of the article became general scientific methods of cognition, generalization, method of comparative analysis and other methods of research. Results of work. The role of implementation of automation, software and computerization of accounting processes and financial reporting on the security of domestic enterprises and organizations has been determined. An informative characteristic of competitive advantages and properties of the most used programs is provided. At the same time, risks and threats to information security of enterprises, their sources and manifestations are revealed. The complex of measures for preservation and strengthening of information security is substantiated. A plan and measures for their implementation have been developed. Submitted suggestions for further research in order to strengthen the security of enterprises and improve its management. The field of application of the results is that the stated proposals on automation of accounting and financial reporting can be used by managers and specialists of enterprises for the purpose of safety improvement. Conclusions. The introduction of automated systems and programs for accounting and accounting and financial reporting is a significant factor in improving the efficiency of domestic enterprises. At the same time, the security of the operation of enterprises increases due to greater accuracy and impartiality of the information used, and a significant reduction of their costs on accounting and analytical processes. However, because of the specifics of automation and computerization (connecting to more global networks, using typical programs and metrics, etc.), the openness of information systems increases, the threats to commercial secrets and the risks of competitive business increase in general. It updates the importance of providing and further improving the information security of enterprises and organizations in the long run.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Yevdokymov, V. V. (2009). Osoblyvosti vprovadzhennya komp’yuternykh system bukhhalters’koho obliku na velykykh pidpryyemstvakh [Features of introduction of computer accounting systems at large enterprises]. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters’koho obliku, kontrolyu i analizu, 1(13), 193-202 URL : http://eztuir.ztu.edu.ua/1796/1/20.pdf (in Ukr.).

2. Ígnatenko, M. M. (2017). Razvitiye sistemy bukhgalterskogo uchota i otchetnosti v byudzhetnykh organizatsiyakh v sootvetstviye s mezhdunarodnymi standartami [Development of the system of accounting and reporting in budget organizations in accordance with international standards]. Ekonomika ta derzhava, 4, 21-23 (in Ukr.).

3. Bezrodna, T. M. (2008). Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya pidpryyemstvom: vyznachennya sutnosti ponyattya [Accounting and analytical support for enterprise management: the definition of the essence of the concept]. Visnyk Skhidnoukrayins’koho natsional’noho universytetu im. V. Dalya, 10, 58-62 (in Ukr.).

4. Zhytna, I. P. & Sadovnikov, O. A. (2010). Suchasni tekhnolohiyi udoskonalennya systemy avtomatyzatsiyi obliku ta upravlinnya vyrobnytstvom [Modern technologies of improvement of the system of automation of accounting and production management]. Upravlennya rozvytkom, 3, 126-128 (in Ukr.).

5. Marmul’, L. O., Koval’, S. V. & Krukovs’ka O. V. (2017). Perspektyvy rozvytku natsional’nykh standartiv bukhhalters’koho obliku ta finansovoyi zvitnosti [Prospects for the development of national accounting and financial reporting standards]. Visnyk Berdyans’koho universytetu menedzhmentu i biznesu, 4 (40), 89-92 (in Ukr.).

6. Hnylyts’ka, L. V. (2011). Oblikovo-analitychna informatsiya yak vyznachal’nyy chynnyk zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky sub’yektiv hospodaryuvannya [Accounting and analytical information as a determinant of economic security of economic entities]. Visnyk Skhidnoukrayins’koho natsional’noho universytetu imeni Volodymyra Dalya, 3(157), 57-65 (in Ukr.).

7. Boholib, T. M. (2016). Dotatsiyi mistsevym byudzhetam yak instrument finansovoho vyrivnyuvannya [Grants to local budgets as a tool for financial equalization]. Ekonomichnyy visnyk universytetu, 29/1, 282-287 (in Ukr.).

8. Klymenko, O. V. (2008). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi v obliku [Information systems and technologies in accounting]. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukr.).

9. Levayeva, L. Yu. & Kucherenko, S. Yu. (2017). Neobkhidnist’ zabezpechennya prozorosti byudzhetnoho protsesu [The need to ensure the transparency of the budget process]. Ekonomichnyy visnyk universytetu, 33 (1), 350-354 (in Ukr.).

10. Domashenko, S. V. (2013). Informatsiyni tekhnolohiyi v upravlinni pidpryyemstvom: elektronnyy dokumentoobih [Information technology in enterprise management: electronic document flow]. Zbirnyk naukovykh prats’ Tavriys’koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, 2(3), 103-112 (in Ukr.).

11. Ozeran, A. V. (2015). Teoriya ta metodolohiya formuvannya finansovoyi zvitnosti pidpryyemstv [Theory and methodology of formation of financial reporting of enterprises]. Kyyiv: KNEU (in Ukr.).

12. Yevtushenko, N. M. & Vynohradnya, V. M. (2017). Upravlinnya akumulyatsiyeyu ta vytratamy byudzhetnykh koshtiv [Accumulation management and budget expenditures]. Ekonomichnyy visnyk universytetu, 33 (1), 314-327 (in Ukr.).

Author Biographies

Nikolay Іgnatenko, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University

Іgnatenko Nikolay, Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics

Olga Sarapina, Kherson National Technical University

Sarapina Olga, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting, Audit and Taxation

Published
2018-07-03
How to Cite
ІgnatenkoN., & Sarapina, O. (2018). The effect of automation of accounting and financial statements on enterprises safety. University Economic Bulletin, (38), 47-53. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2018-38-47-53
Section
Economy and Management