Transformation of tax regulation in the post-bifurcation period

  • Andrіy Nikitishin Kyiv National University of Trade and Economics
Keywords: tax, taxation, tax regulation, taxation system, transformation, bifurcation

Abstract

 The object of the research is to study theoretical and practical questions of institutional transformation of tax regulation after the adoption of the Tax Code of Ukraine. The aim of the research is to show institutional transformations of tax regulation and to determine changes in its fiscal role in formation of the national budget after the adoption of the Tax Code of UkraineResearch methods. Methodological foundation of the article is built on the terms of the synergetic theory used for analysing the transformation of the tax regulation. The terms and categories of the synergetic paradigm were used in the scientific research. Research results: we showed institutional transformations of the tax regulation and determined the changes in its fiscal role in formation of the income of the summary, state and local budgets after the adoption of the Tax Code of Ukraine. It was proven that the adoption of this legislative act resulted in a significant transformation of the institutional foundations of the tax regulation which helped to normalize the relations between fiscal authorities and taxpayers. The conducted study showed that a significant reduction of taxes and charges in the tax system of Ukraine at the end of 2010 as well as in the period from 2011 to 2017 did not result in the loss of its fiscal potential and, on the contrary, improved the quality of the budget provision with tax income. Branch of results application: the results of the conducted research can be used in taxation theory and practice, management of tax processes and development of strategies of the state tax policy on the state and local levels. Conclusion. It was proven that the adoption of the Tax Code of Ukraine resulted in transformation of the national tax regulation system at formation of income of the summary, state and local budgets. The following events were observed in the period from 2011 to 2017 in comparison with the period from 2004 to 2010: increase of the fiscal role of the tax regulation in formation of income of the budget system of Ukraine; increase of the fiscal role of the tax regulation in formation of income of the national budget on the national level; stability of the fiscal role of the tax regulation in formation of income of the national budget on the local level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words], za red. O. S. Mel'nychuka. Kyiv : Holov. red. UURSRRE AN, 1974. 775 р. (In Ukr.).

2. Lahutin, V. (2018). Mozhlyvosti instytutsiynoho analizu suspil'noyi stabil'nosti ta rozvytku [Possibilities of institutional analysis of social stability and development]. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, 3. 37-52. (In Ukr.).

3. Gorbulin, V. P. (ed.). Svitova gіbridna vіyna: Ukrainian Front [World hybrid war: Ukrainian front]. NISD Publishing, Kyiv, 2017. 496 р. (In Ukr.).

4. Martynyshyn, Ya. M. (2016). Tsyvilizatsiya u tochtsi bifurkatsiyi: zarodzhennya novoho sotsial'noho poryadku i suchasnoyi modeli upravlinnya politychnoyu, ekonomichnoyu ta sotsiokul'turnoyu sferamy [Civilization at the point of bifurcation: the emergence of a new social order and a modern model of management of the political, economic and socio-cultural spheres]. Ekonomika i menedzhment kul'tury, 1. 5–32. [in Ukr.].

5. Heyets', V. M., Shynkaruk, L. V., Art'omova, T. I. & etc. (2011). Strukturni zminy ta ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny : monohrafiya [Structural changes and economic development of Ukraine]; za red. d-ra ekon. nauk L. V. Shynkaruk. Kyiv : NAN Ukrayiny; In-t ekon. ta prohnozuv, 696 р. (in Ukr.).

6. Potapova, N. A. (2012). Synerhetychnyy rozvytok skladnykh ekonomichnykh system. «Problemy ekonomiky ta upravlinnya» [Synergetic development of complex economic systems]. Visnyk NU «L'vivs'ka politekhnika», 725. 180-186. [in Ukr.].

7. Blishchuk, K. M., Borshchuk, Ye. M., Buryk, Z. M. & etc. (2012). Kontseptual'ni zasady teoriyi reformuvannya ekonomichnoyi systemy Ukrayiny [Conceptual principles of the theory of reforming the economic system of Ukraine] : navch.-nauk. vyd.; za nauk. red. chl.-kor. NAN Ukrayiny, d-ra ekon. nauk, prof. V. S. Zahors'koho. Kyiv ; L'viv : NADU, 476 р. [in Ukr.].

8. Laszlo, E. (1991). The Age of Bifurcation. N. Y. L. : Gordon and Breach, 126 р. [in Eng].

9. Mazur, O. (2014). Bifurkatsiynyy kharakter rozvytku rozdribnoyi torhivli Ukrayiny [Bifurcation of the development of retail trade in Ukraine]. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, 1. 30–43 [in Ukr.].

10. Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management]; za red. A. A. Mazaraki. Kharkiv : Folio, 2014. 846 р. [in Ukr.].

11. Aktual'ni problemy teoriyi ta praktyky opodatkuvannya : monohrafiya [Actual problems of theory and practice of taxation]; za red. A. M. Novyts'koho, V. V. Lysenka, K. I. Shvabiya Irpin' : Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu DPS Ukrayiny, 2013. 558 р. [in Ukr.].

12. Andrushchenko, V. L. & Tuchak, T. V. (2013). Moral'no-etychni imperatyvy podatkiv ta opodatkuvannya (zakhidna tradytsiya): monohrafiya [Moral and ethical imperatives of taxes and taxation (western tradition)]. Kyiv : Alerta, 384 р. [in Ukr.].

13. Sidenko, V. R., Skrypnychenko, M. I., Ponomarenko, V. S., Chugunov, I. Ya. & etc. (2017). Instytutsiina transformatsiia finansovo-ekonomichnoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Institutional transformation of the financial and economic system of Ukraine in the conditions of globalization]; za red. V. R. Sidenka. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. 648 р. [in Ukr.].

14. Sokolovs'ka, A. M. (2004). Podatkova systema derzhavy: teoriya i praktyka stanovlennya [The tax system of the state: the theory and practice of formation]. Kyiv : Znannya-Pres. 454 р. [in Ukr.].

15. Chughunov, I. Y., Pavelko, A. V., Kanjeva, T. V. & etc. (2015). Derzhavne finansove reghuljuvannja ekonomichnykh peretvorenj [State financial regulation of economic transformations]. Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine. 376 р. [in Ukr.].

16. Erokhyna, E. A. (1999). Teoryya ekonomycheskoho razvytyya: systemno-synerhetycheskyy pokhod [Theory of economic development: a system-synergy campaign]. Tomsk : Yzd-vo Tomskoho un-ta. 160 р. [in Rus.]

17. Chuhunov, I. Ya. (2003). Biudzhetnyi mekhanizm rehuliuvannia ekonomichnoho rozvytku: monohr [Budgetary mechanism of regulation of economic growth]. Kyiv : NIOS. 488 р. [in Ukr.].

18. Horbulin, V. P. & Kachyns'kyy, A. B. (2010). Stratehichne planuvannya: vyrishennya problem natsional'noyi bezpeky: [monohrafiya] [Strategic Planning: Solving National Security Issues]. Kyiv : NISD. 288 р. [in Ukr.].

19. Mazaraki, A. & Mel'nyk, T. (2011). Suchasni tendentsiyi ta chynnyky rozvytku zovnishn'oyi torhivli Ukrayiny. [Modern Trends and Factors of Development of Foreign Trade of Ukraine]. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, 2. 5-14 [in Ukr.].

20. Ministerstvo finansiv Ukrainy [Ministry of Finance of Ukraine]. URL: https://www.minfin.gov.ua/ [in Ukr.].

21. Hrabchuk, O. M. & Lysyak, L. V. (2018). Dzherela formuvannya finansovykh resursiv derzhavnoho sektora ekonomiky Ukrayiny [Sources of formation of financial resources of the state sector of economy of Ukraine]. Biznes Inform, 8. 165-170 [in Ukr.].

22. Kraus, N. M. (2016). Parahenez instytutiv rozvytku ta instytutsional'na komponenta paradyhmy innovatsiynoho zrostannya [Paragenesis of development institutes and the institutional component of the innovation paradigm]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4734 [in Ukr.].

Author Biography

Andrіy Nikitishin, Kyiv National University of Trade and Economics

Nikitishin Andrіy, Ph.D., Associate Professor, Doctoral of the Department of Finance

Published
2019-03-01
How to Cite
Nikitishin, A. (2019). Transformation of tax regulation in the post-bifurcation period. University Economic Bulletin, (40), 148-155. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-40-148-155
Section
Finance, Monetary Circulation and Credit