Economic and legal component of mortgage market development in Ukraine

  • Vyacheslav Prosov State Research Institute of Informatization and Economic Modelling
Keywords: mortgage, mortgage lending, financial system of the country, ownership, loan

Abstract

The development of the economic and legal component of the mortgage lending system in Ukraine is traced. It was determined that the adoption of the Law of Ukraine «On Property» was the first step towards the formation of the mortgage market in the country. The mortgage system is studied as a factor influencing the accumulation of free funds, their redistribution and risk reduction. The role of mortgage lending in solving socio-economic problems of the country is considered. The necessity of studying the experience of other countries and taking into account national peculiarities for effective development of the mortgage system in Ukraine is substantiated. It was emphasized that the level of development of the mortgage lending market shows the maturity of the financial system development and the degree of confidence of the population of the country in the financial and credit system. The subject of the study is evolution of the economic-legal component of the mortgage market in Ukraine. The purpose of the work is to substantiate the logic of the economic and legal aspect of the formation and development of the system of mortgage lending in Ukraine. To achieve the goal, the system approach was used - to integrate the methodology of scientific knowledge of the history of the development of the financial system in Ukraine as part of the world financial system, which made it possible to establish the need to take into account world experience, current problems and taking into account national specificity; logical-critical analysis - in determining the sequence and extent of the importance of separate legal acts in Ukraine. The practical significance of the results is the possibility of their use to improve the theoretical basis of the formation of the system of mortgage lending in Ukraine. Conclusions. 1) The modern market of mortgage lending is the result of a long, gradual, logical development of the financial market; 2) The level of development of the mortgage lending market indicates the maturity of the financial system and the degree of confidence of the population of the country in the financial and credit system; 3) For a long historical period, the Ukrainian lands belonged to different state formations; accordingly, the laws and the procedure for the formation of the financial system changed, which contributed to its «lagging» in development from the western countries; 4) The first step in shaping the system of mortgage lending in independent Ukraine was the adoption of the Law of Ukraine «On Property», because private property issues are the cornerstone of the country's mortgage system; 5) Mortgage should become an effective financial mechanism that overcomes the problem of accumulation of financial resources of our country in conditions of high inflation; will help to solve the problem of introduction of technological innovations, modernization of agriculture, industrialization of industry, solving chronic and large-scale problems of residential unfinished projects.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Hnatkivskyy, B. M. (2009). Teoretychni aspekty formuvannya ipotechnoho rynku [Theoretical Aspects of Mortgage Market Formation]. Visnyk TNEU, 1. 93-103.

2. Hnatkivsʹkyy, B. M. (2015). Ipotechnyy rynok: navch. Posib [Mortgage Market: тeach. мeans]. Lʹviv : LNU im. I. Franka, 341 р.

3. Zhuravelʹ, A. V. (2008). Rozvytok instytutu poteky v Ukrayini [Development of the Institute of Flood in Ukraine] Materialy V zvitnoyi konferentsiyi skladu Odesʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav (Odesa, 16 travnya 2008 r.) Odesa. S.59. 268 р.

4. Konstytutsiya, ZU «Pro ipoteku» № 898 – IV vid 05.06.2003 (ostannya redaktsiya 19.20.2016 r.) ta inshi zakonodavchi akti Ukrayiny [Constitution, Law of Ukraine «About mortgage» № 898-ІV of 05.06.2003 (last edited on 19.20.2016) and other legislative acts of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2003, № 38, st. 313. URL: https://zakon.rada.gov.ua

5. Kulynych, P. (2002). Ipoteka v Ukrayini: na shlyakhu z mynuloho v maybutnye [Mortgage in Ukraine: on the way from the past to the future]. Ukrayinsʹke komertsiyne pravo, 2. 3-14.

6. Lyutyy, I. O., Savych, V. I. & Kalivoshko O. M. (2009). Ipoteka: suchasni kontseptsiyi, tendentsiyi ta superechnosti rozvytku : monohr.] [Mortgage: Contemporary Concepts, Trends and Contradictions in Development : monogr.]. Ivano-Frankivsʹk. 548 р.

7. Puchkovskaya, I. I. (1997). Ipoteka: zalog nedvizhimosti: Monografiya [Mortgage: real estate pledge: Monograph]. Khar'kov : Konsum, 1997. 132 р.

8. Zhuravelʹ, A. V. (2010). Rozvytok instytutu ipoteky v Ukrayini: istorychnyy dosvid, problemy ta perspektyvy : monohrafiya. [Development of the mortgage institute in Ukraine: historical experience, problems and perspectives: monograph]. Odesa : ODUVS. –56 р.

9. Sydor, V. D. (2005). Pravove rehulyuvannya zastavy zemelʹnykh dilyanok silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya v Ukrayini. [Legal regulation of mortgages of agricultural land in Ukraine] Odesa. 220 р.

10. Soto, E. (2009). Zahadka kapital : Chomu kapitalizm peremahaye lyshe na Zakhodi i nide bilʹshe. [The puzzle of capital: Why capitalism wins only in the West and nowhere else]. Kyiv : Nika-tsentr. р. 232.

11. Tereshchenko, H. M. Osoblyvosti resursnoho zabezpechennya bankivsʹkoho ipotechnoho kredytuvannya. [Features of resource support for bank mortgage lending.] URL: http://library.if.ua/articles/article-13/

12. Ferhyuson, N. (2017). Evolyutsiya hroshey: finansova istoriya svitu. [Evolution of money: the financial history of the world]. Kyiv : Nash format. р. 381.

13. Ferhyuson, N. (2017). Tsyvilizatsiya: yak Zakhid stav uspishnym. [Civilization: How the West Became Successful]. Kyiv : Nash format. p. 488.

14. Kharytonov, E. O. (1997). Retseptsyya rymsʹkoho pryvatnoho prava. [Reception of Roman private law]. Odessa. 234 р.

Author Biography

Vyacheslav Prosov, State Research Institute of Informatization and Economic Modelling

Prosov Vyacheslav, postgraduate student

Published
2019-03-01
How to Cite
Prosov, V. (2019). Economic and legal component of mortgage market development in Ukraine. University Economic Bulletin, (40), 165-173. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-40-165-173
Section
Finance, Monetary Circulation and Credit