Systemic problems and ways of Ukraine financial security in the conditions of hybrid warfare

  • Zakharii Varnalii Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Taras Tomashevskyi Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: financial security, forecasting, national security of Ukraine, threat to financia security, a state of financial security

Abstract

The purpose of this paper is to identify the problems and ways of providing Ukraine financial security in a hybrid war. The subject of the study is the system of financial security of Ukraine. Research methods. The paper uses a set of scientific methods, including systematic, structural, comparative, factorial, and others which allowed to realize the conceptual unity of the research. Research results. The article deals with systemic problems and ways of ensuring the financial security of Ukraine in the conditions of hybrid warfare, clarifies the concept of "financial security", an analysis of the peculiarities of the factors of providing and assessing the financial security of Ukraine at the present stage of development of the state. It has been determined that financial security is one of the key elements of economic security, the state of finance in the state depends on the state of the economy of the country, and simultaneously, the economic well-being of the country depends to a large extent on the level of ensuring the financial security of each individual citizen, as well as of the society state in the whole. Conclusions. Financial security is the protection of financial interests of business entities at all levels of financial relations, financial coverage of households, enterprises, organizations and institutions, regions, industries, sectors of the economy, government, sufficient to meet their needs and to fulfill obligations. In public administration practice there are often problems in assessing and analyzing individual components of national security or making decisions on one of the areas of ensuring financial security, when data on changes in other components of security are not available. Ensuring the financial security of the country requires the cessation of capital flight practice being one of the most powerful internal threats to the financial security of the country as a whole. The rise of external public debt and the excessive openness of the economy are the factors contributing to financial security risks.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Analitychna dopovidʹ do Shchorichnoho Poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny «Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny v 2018 rotsi» [An analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Internal and External Covenants of Ukraine in 2018"] (2018). Kyiv: National Institute for Strategic Studies [in Ukr.].

2. Babayev, V. M. & Torcatyuk, V. I. (2013) Osnovni napryamy zabezpechennya finansovoyi bezpeky Ukrayiny [Main directions of providing financial security of Ukraine]. Upravlinnya financovo-ekonomichnoyu bezpekoyu: informatsiyno-analitychne zabezpechennya ta konkurentna rozvidka - Management of Financial-Economic Security: Information and Analytical Support and Competitive intelligence. URL: http://eprints.kname.edu.ua/38554/1/22-23.pdf [in Ukr.].

3. Baranovsky, O. I. (2004) Financova bezpeka v Ukrayini (metodolohiya otsinky ta mekhanizmy zabezpechennya) [Financial Security in Ukraine (Evaluation Methodology and Means of Provision)]. Kyiv: KNTEU [in Ukr.].

4. Bunevich, K. G. & Efimov V. S. (2015) Osnovnye napravleniya natsyonalʹnoy stratehii financovoy bezopasnocti [Main directions of the national strategy of financial security]. Vestnik Moskovskoho univerciteta im. S.Yu. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie – Bulletin of the Moscow State University named after S.Witte Series 1: Economics and Management, 3 (14), 68-74 [in Rus.].

5. Varnalij, Z. S. & Tomashevskyi, T. T. (2018) Mistse finansovoyi bezpeky v systemi ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [The place of financial security in the system of economic security]. Internauka, Seriya: Ekonomichni nauky – Interscience, Series: "Economics", 8 (18), 53-60 [in Ukr.].

6. Vasylyk O. (2002) Financova bezpeka [Finance security]. Ekonomichna entsyklopediya: u 3 tomakh, tom 3 – Economic Encyclopedia: at 3 t., 3. Kyiv: vyd. tsentr «Akademiya» [in Ukr.].

7. Heyets’, V. M. (Eds.), Kyzym, M. O., Klebanova, T. C., Chernyak, O. I. et al. (2006) Modelyuvannya ekonomichnoyi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryyemstvo [Modeling of economic security: state, region, entreprise]. Kharkiv: VD «INZHEK» [in Ukr.].

8. Hubskyi, B. V. (2001) Ekonomichna bezpeka Ukrayiny: metodolohiya vymiru, stan i stratehiya zabezpechennya [Economic Security of Ukraine: Measurement Methodology, state and strategy of ensuring]. Kyiv [in Ukr.].

9. Dmytrenko, T. A. (2013) Finansova bezpeka Ukrayiny: ponyattya, struktura, osnovni tendentsiyi [Financial security of Ukraine: essence, structure, trend] Innovatsiyna ekonomika - Innovation Economics, 6, 336-340 [in Ukr.].

10. Yermoshenko, M. М. (2001) Finansova bezpeka derzhavy: natsionalʹni interesy, realʹni zahrozy, stratehiya zabezpechennya [Financial Security of the State: National Interests, Real Threats, Strategy of Ensuring]. Kyiv: Vyd-vo KNTEU [in Ukr.].

11. Zhalylo, Ya. A. (2009) Teoriya ta praktyka formuvannya efektyvnoyi ekonomichnoyi stratehiyi derzhavy [Theory and practice of forming an effective economic strategy of the state]. Kyiv: NISD [in Ukr.].

12. Zaharenko, V. (2013) Mekhanizmy zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Mechanisms for the ensuring of economic security of Ukraine] Skhid – East, 7 (119), 40-42 [in Ukr.].

13. Ivanyuta, T. M. & Zaichachkovsky, A. O. (2009) Ekonomichna bezpeka pidpryyemctv [The economic security of enterprises]. Kyiv Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukr.].

14. Kalmuk, O. (2011) Mekhanizmy zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Mechanisms of the economic security of Ukraine] Skhid – East, 2 (109), 40-42 [in Ukr.].

15. Kostyrko, R. O. & Temnikova, N. V. (2013) Finansova bezpeka derzhavy i financova spromozhnictʹ pidpryyemctv: analiz suchasnoho stanu ta vzayemozv`yazku [Financial security and financial capacity of entrepreneurs: analysis of current state and relationship] Finansy Ukrayiny - Finances of Ukraine, 4, 117-125 [in Ukr.].

16. Krokhicheva, G. E., Arkhipov, L. E., Zentsova, K. S. & Novikova E. I. Financovaya bezopacnoctʹ v sisteme ekonomicheckoy bezopasnosti [Financial security in the system of economic security. KANT: Ekonomika i ekonomicheskie nauki – KANT: Economics, 3 (20) [in Rus.].

17. Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny Metodychni rekomendatsiyi shchodo rozrakhunku rivnya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny: vid 29.10.2013 № 1277 [Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine Methodological recommendations for calculating the level of the economic security of Ukraine from October 29, 2013, No. 1277. URL: URL: http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii [in Ukr.].

18. Honcharov, V. M., Salokha, D. V., Prypotenʹ, V. Yu. & Vasʹkovsʹka, Ya. V. (2010) Orhanizatsiya systemy formuvannya mekhanizmu innovatsiynoho zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky konkurentozdatnoho pidpryyemstva [Organization of the system of the formation of the mechanism of innovation ensuring of the economic security of a competitive enterprise]. Donets'k: SPD Kupriyanov V.S. [in Ukr.].

19. Prykhodko, V. P. (2013) Mekhanizm derzhavnoho rehulyuvannya ta upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu [Mechanism of state regulation and management of economic security]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid - Investment: practice and experience, 15, 6-8 [in Ukr.].

20. Savitska, O. (2012) Otsinka ta shlyakhy zabezpechennya financovoyi bezpeky Ukrayiny [Assessment and ways of financial security ensuring of Ukraine]. Ekonomichnyy forum - Economic forum. 3, 14 [in Ukr.].

21. Tymoshenko, O. V. (2016) Systema ekonomichnoyi bezpeky natsionalʹnoyi ekonomiky ta kompleksnyi mekhanizm yiyi zabezpechennya [The system of economic security of the national economy and the complicated mechanism of its ensuring]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – The bulletin of the International Humanitarian Univeristy, 12, 56-61. [in Ukr.].

22. Yurkiv, N. Yu. (2013) Zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky realʹnoho cektoru ekonomiky Ukrayiny [Ensuring economic security of the real sector of the economy of Ukraine] Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukr.].

23. Yatsenko, N. M. (2008) Ponyattya ta struktura finansovoyi bezpeky [Concept and structure of financial security]. Ekonomichnyy prostir – Economic Space, 13, 170-174 [in Ukr.].

24. Allen, W. & Wood, G. (2015) Defining and achieving financial stability. Journal of Financial Stability, 26, 52-72 [in Eng.].

25. Hacker, J., Rehm, Ph, & Schlesinger, M. (2016) Standing on shaky Ground: Americans’ experiences with economic insecurity. Economic Security Index. Washington: The Rockefeller Foundation [in Eng.].

Author Biographies

Zakharii Varnalii, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department

Taras Tomashevskyi, Taras Shevchenko National University of Kyiv

2 year masters` student

Published
2019-03-30
How to Cite
Varnalii, Z., & Tomashevskyi, T. (2019). Systemic problems and ways of Ukraine financial security in the conditions of hybrid warfare. University Economic Bulletin, (41), 171-179. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-41-171-179
Section
Finance, Monetary Circulation and Credit