Mechanism of defining social and economic catalyst of the regional development imbalance based on the instrumental analysis

  • Olga Shevchenko National Institute for Strategic Studies
Keywords: socio-economic development, regional disproportions, integrated assessment, integral index, cluster analysis, factor analysis, ranking, dynamics

Abstract

The disparity of indicators of the development is a factor hindering the stable socio-economic development of the regions and forms a number of threats to create a consolidated economic space within the country, so they need to be evaluated in order to develop the tools influencing them. The problem of determination of factors influencing the disparity of regional development is considered in the paper. Published scientific works do not fully meet the needs for research on disparities due to the failure to take into account the levels of influence of individual indicators on dynamic development of regions. The aim of the study is to identify the main indicators that are socio-economic catalysts of the uneven development of regions based on a comprehensive assessment of the achieved level of socio-economic development of regional systems in Ukraine. There are some methods used in the study: taxonomic, grouping, cluster analysis, quartimax, correlation analysis. The paper proposes the mechanism that allows us to identify the key factors that determine the degree of disparity in the socio-economic development of regions. To describe such factors, the definition of a socio-economic catalyst and a retarder of development have been introduced. The calculated weighting factors are used to determine the force of influence of social and economic catalysts on the degree of uneven development of regions. It is revealed that the difference in the development of regions is more determined by economic factors and indicators that represent the welfare. The results of the research can be used to formulate a strategy for regulation of disparities in regional socio-economic development. The implemented methodology for assessing and analyzing interregional socio-economic unevenness and regional disproportions allows us to identify the key factors that determine the imbalance in socio-economic development of regions. Investigation of the factors that form the disparities in regional development allows us to form the systematic tool for influencing them.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Havkalova, N. L. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Socio-economic development of regions of Ukraine: problems and perspectives]. URL: http://repository. hneu.edu.ua/jspui/bitstream.

2. Hurianova, L. S. (2013). Metody i modeli analiza prostranstvennoy klasterizatsii tempov sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regionov [Methods and models of spatial cluster analysis of the rates of socio-economic development of region]. Problemy ekonomiki, 2, 242–251.

3. Hurianova, L. S. (2013). Modeli otsenki vliyaniya mezhregional'nogo vzaimodeystviya na protsessy konvergentsii razvitiya territoriy [Models of estimation of influence of interregional interaction on processes of convergence in development of territories]. Biznes-Inform,1, 62–68.

4. Hurianova, L. S. (2013). Modeli otsenki i analiza slozhnykh sotsial'no-ekonomicheskikh system [Models of evaluation and analysis of complex socio-economic systems]. Modeli otsenki, analiza i prognozirovaniya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regionov [Models of estimation, analysis and forecasting of socio-economic regional development]. Kh: YD «INZhEK», 177–196.

5. Hurianova, L. S. (2012). Modelirovanie sotsial'no-ekonomicheskikh sistem: teoriya i praktika [Modeling of socioeconomic systems: theory and practice]. Modeli otsenki i analiza tsyklichnosti razvitiya ekonomicheskoi sistemy [Models of estimation and analysis of cicle character of the development of economic system]. Kh: FLP Aleksandrova K.M., YD «INZhEK», 183–198.

6. Hurianova, L. S. (2012). Modeli finansovoho rehuliuvannia v systemakh rehionalnoho upravlinnia [Models of financial regulation in systems of regional administration]. Stalyi rozvytok ekonomiky: Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal, 7(17), 141–148.

7. Hurianova, L. S. (2012). Stsenarnyy analiz disproportsiy regional'nogo razvitiya [Scenario analysis of disparities in regional development] Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. V.Dalia, 10 (181), 146–155.

8. Klebanova, T. S. (2009). Differentsiatsiya regionov Ukrainy po urovnyu sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya [Differentiation of the regions of Ukraine based on the level of social and economic development]. Ekonomika rozvytku, 1, 5–8.

9. Klebanova, T. S. (2009). Prognozirovanie makroekonomicheskikh pokazateley na osnove modeley tsikloobrazovaniya [Forecasting of macroeconomic indicators on the basis of cyclic formation models]. Sotsial’no-ekonomicheskoe razvytye Ukrainy i yeyo regionov: problemy nauki i praktiki [Socio-economic development of Ukraine and its regions: problems of science and practice]. Kh: YD «INZhEK».

10. Kovalchuk, V. H. (2012, 2). Tsili ta kryterii sotsialno-ekonomichnoho rehionalnoho rozvytku [Objectives and criteria for socio-economic regional development]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_23.

11. Nykyforova, O. V. (2011). Otsenka neodnorodnosti razvitiya sistemy regional'nykh rynkov truda Ukrainy [Evaluation of the heterogeneity of the development of the system of regional labor markets of Ukraine]. Biznes-inform, 5(1), 41–44.

12. Nykyforova, O. V. (2013). Podkhody k otsenke neodnorodnosti sistemy regional'nykh rynkov truda Ukrainy [Approaches to the estimation of the heterogeneity of the system of regional labor markets of Ukraine]. Nauchnyi zhurnal «Kultura narodov Prychernomoria», 259, 70–72.

13. Romashko, S. M. (2013). Modeliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku terytorii: nauk.-metod. rozrob. [Modeling of socio-economic development of territories: science-method. developed]. Kyiv: NADU.

14. Savkiv, U. S. (2012). Intehralna otsinka staloho rozvytku rehionu [Integral assessment of sustainable development of the region]. Biznes-Inform, 1, 45–49.

15. Sukhorukov, A. I., Kharazishvili Yu. M. (2012). Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy: monohrafiia [Modeling and forecasting of socio-economic development of regions of Ukraine]. Kyiv: NISD.

16. Khapov, D. V. (2015). Intehralna otsinka sotsialno-ekonomichnoho stanu rehioniv [Integral assessment of the socio-economic status of the regions]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky: Elektronne naukove fakhove vydannya, 4, 1084–1089.

17. Khozhylo, I. (2015). Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok hromad v umovakh detsentralizatsii vlady v Ukraini [Socio-economic development of communities in the conditions of decentralization of power in Ukraine]. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, 1 (13). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_1_19.

18. Chahovets, L. A. (2011). Otsenka differentsiatsii sotsial'no-ekonomicheskoy aktivnosti regional'nykh zon [Assessment of the differentiation of socio-economic activity of regional zones]. Biznes-inform, 6, 31–34.

19. Shovyn, V. A. (2015). Metody vrashcheniya faktornykh struktur [Methods of rotation of factor structures]. Matematicheskie struktury i modelirovanie, 2(34), 75–84.

20. Chand Sultana & Nasim Aktar (2016). Regional Imbalances in the Levels of Socio-Economic Development: A Case Study of Malda District, West Bengal. The NEHU Journal. Vol XIV, No. 1. p. 69–86.

21. Jeremic, V.; Isljamovic, S.; Petrovic, N,; Radojicic, Z,; Markovic, A. & Bulajic, M. (2011). Human development index and sustainability: What’s the correlation? Metal Int, 16. p. 63–67.

22. Slepneva, L. R., Tsyrenov, D. D., Kokorina, A. A., Slepneva, J. V. & Munkueva I. S. (2016). Socio-economic Development of Regions of Russia: Assessment of the State and Directions of Improvement. International Journal of Economics and Financial Issues. 2016, 6(S2). p. 179–187.

23. Usenko, L. N., Usenko, A. M., Uryadova, T. N., Bashkatova, T. A. & Beliaeva S. V. (2017). Monitoring methodology for socio-economic development of a region (through the example of the South of Russia regions). Espacios–2017, Vol. 38 (Nº 23). p. 24.

24. Z. Radojicic, S. Isljamovic, N. Petrovic & V. Jeremic (2012) A Novel Approach to Evaluating Sustainable Development. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development. vol. 7, no 1. p. 81-85.

Author Biography

Olga Shevchenko, National Institute for Strategic Studies

Ph.D. in Economic Sciences, Senior researcher, Head of Regional Policy Department

Published
2019-06-19
How to Cite
Shevchenko, O. (2019). Mechanism of defining social and economic catalyst of the regional development imbalance based on the instrumental analysis. University Economic Bulletin, (42), 110-121. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-42-110-121
Section
Economy and Management