Tax burden in Ukraine in social and economic measurement

  • Lilia Barannik University of Customs and Finance
  • Tatyana Dulik University of Customs and Finance
  • Tatyana Alexandryuk University of Customs and Finance
Keywords: taxes, taxations, tax system, tax policy, social policy, tax burden, limit of the tax burden, Curve of Laffera, optimization of taxation, objects of tax optimization, procedure of optimization of taxation

Abstract

In the current conditions of economic reforms in Ukraine, a significant scientific and practical interest is the issue of optimizing the tax burden in accordance with the sustainable development strategy of Ukraine. In the context of the imperfection of the regulatory framework and the instability of tax legislation, the study of the tax burden in the socio-economic measurement in the context of modern economic transformations becomes especially urgent. This will help to find out further areas of tax reform. The aim of the article is to conduct a study of the tax burden in the socio-economic dimension in the context of modern economic transformations in Ukraine. The study used general scientific and special methods: analysis and synthesis, the method of comparison, generalization, statistical, etc. The methodological basis of the study is an integrated approach, system-structural analysis and the dialectical method of scientific knowledge. Separate scientific approaches to determining the essence of the concept of «tax burden», its boundaries and measurement indicators are generalized. The need for quantitative and qualitative socio-economic measurement of the tax burden is proved, the areas and directions of its indicators are identified. The basic macroeconomic indicators of the development of the national economy are systematized and analyzed, and the general level of tax burden in Ukraine is calculated in comparison with the EU countries. The main tasks and directions of optimizing the tax burden in the context of further economic transformations in Ukraine are identified, which can be taken into account in the developing the tax legislation during reform.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Kondratenko, M. B. (2015). Podatkove navantazhennya ta shlyaxy` jogo opty`mizaciyi: [Tax burden and ways to optmize it] avtoref. dy`s. ... kand. ekon. nauk. 08.00.08. Kyiv. 20

2. Campbell, John L. (1993). The State and Fiscal Sociology. Annual Review of Sociology, 19. 163-185.

3. Measuring the Tax Burden on Capital and Labor. (2004). Ed. вy Peter Birch Sorensen. The MIT Press Cambridge. URL: https://epdf.pub/measuring-the-tax-burden-on-capital-and-labor.html

4. Agell, J., Sorensen, P. B. (2006). Tax policy and labor market performance. The MIT Press Cambridge.

5. Lieberman, Evan S. (2014). Taxation Data as Indicators of State-Society Relations: Possibilities and Pitfalls in Cross-National Research. URL: https://evanlieberman.files. wordpress.com/2014/ 01/lieberman-tax-measurement.pdf

6. Genser, B. Measuring the burden of taxation: An index number approach. URL: https://ideas.repec. org/p/zbw/kondp1/231.html

7. Buryak, P., Kuly`ny`ch, X. (2014). Istory`chny`j aspekt ta sutnist` podatkovogo navantazhennya yak ekonomichnoyi kategoriyi [The historical aspect and essence of the tax burden as an economic category]. Nauka j ekonomika, 3 (35). 207–214.

8. Vishnevskiy, V. P., Vetkin, A. S., Vishnevskaya, E. N. (2006). Nalogooblozhenie: teoriya, problemy, resheniya [Taxation: theories, problems, solutions] Monografiya. Doneck: DonNTU, IEP NAN Ukrainy, 504 s.

9. Mel`nyk, V. M. (2006). Opodatkuvannya: naukove obg`runtuvannya ta organizaciya procesu [Taxation: scientific justification and organization of the process]. Monografiya. Kyiv: PP «Vy`davny`chy`j dim «Kompyuterpres», 2006. 277 s.

10. Podatkova polity`ka: teoriya, metodologiya, instrumentarij [Tax policy: theory, methodology, tools]. Navchal`ny`j posibny`k. Pid red d-ra ekon. nauk, prof. Ivanova Yu. B., d-ra ekon. nauk, prof. Majburova I. A. X.: INZhEK. 2010. 492 s.

11. Sokolovs`ka, A. M. (2006). Teorety`chni zasady` vy`znachennya podatkovogo navantazhennya ta rivnya opodatkuvannya ekonomiky`[Theoretical basis for determining the tax burden and the level of taxation of the economy]. Ekonomika Ukrayiny, 7. 4-12.

12. Sokolovs`ka, A. M. (2008). Metodologichni ta metody`chni aspekty` vy`znachennya podatkovogo navantazhennya na pracyu, kapital i spozhy`vannya [Methodological and methodological aspects of determining the tax burden on labor, capital and consumption]. Finansy Ukrayiny, 1. 65-76.

13. Sokolovs`ka, A. M. (2010). Osnovy` teoriyi podatkiv: [Fundamentals of Tax Theory] Navchal`ny`j posibny`k. K.: Kondor, 326 s.

14. Shably`sta, L. M. (2000). Podatky` yak zasib strukturnoyi perebudovy` ekonomiky [Taxes as a means of restructuring the economy]. Ky`yiv: Instytut ekonomiky NAN Ukrayiny, 217 s.

15. Tymchenko, O. M., Kondratenko, M. B. (2012). Podatkove navantazhennya na yury`dy`chny`x osib v Ukrayini ta jogo vply`v na ekonomichne zrostannya [Tax burden on legal entities in Ukraine and its impact on economic growth]. Finansy` Ukrayiny, 10. 34-43.

16. Dynamika podatkovogo navantazhennya v Ukrayini v konteksti realizaciyi podatkovoyi reformy` [Dynamics of tax burden in Ukraine in the context of tax reform implementation] monografiya. T. I. Yefy`menko ta in.; za red. T. I. Yefy`menko, A. M. Sokolovs`koyi. Kyiv : DNNU «AFU». 2013. 491 s.

17. Yarova N. V. (2010). Podatkove navantazhennya ta jogo ocinka rozvy`tku [Tax burden and its assessment of development]: avtoref. dy`s. … kand. ekon. nauk.08.00.08. Kyiv, 21 s.

18. Sutormina, V. M., Fedosov V. M., Andrushhenko V. L. (1992). Derzhava – podatky` – biznes: [ iz svitovogo dosvidu fiskal`nogo regulyuvannya ry`nkovoyi ekonomiky`] [State - Taxes - Business: [from the global experience of fiscal regulation of a market economy]. Kyiv: Ly`bid`, 328 s.

19. Kry`sovaty`j A. I., Valigura V. A. (2010). Dominanty` garmonizaciyi opodatkuvannya: nacional`ni ta mizhnarodni vektory`[Dominants of tax harmonization: national and international vectors]: monografiya. Ternopil`: Pidruchny`ky` i posibny`ky`, 248 s.

20. Andrushhenko V. L., Danilov O. D. (2004). Podatkovi sy`stemy` zarubizhny`x derzhav [Tax systems of foreign countries]. Kyiv: Komp'yuterpres, 240 s.

21. Kalinesku T. V., Ponomar`ova I. V., Al`oshkin S. V. (2015). Social`ni aspekty` podatkovoyi polity`ky`[Social aspects of tax policy]: pidruchny`k. Syevyerodonecz`k : Vy`d-vo SNU im. V. Dalya, 384 s.

22. Kushnirchuk, Yu. M. (2010). Opty`mizaciya rivnya fiskal`nogo navantazhennya z metoyu ekonomichnogo ubezpechennya derzhavy`[Fiscal burden optimization for the purpose of economic security of the state]. Naukovy`j visny`k NLTU Ukrayiny, 20/11. 161–169.

23. Antologiya ekonomicheskoy klassiki: V. Petti, A. Smit, D. Rikardo. [Anthology of Economic Classics: V. Petti, A. Smit, D. Rikardo] Sost., avt. predisl. I. A. Stolyarov. Moskva: Ekonov, 1993. 475 s.

24. Dyeyeva N. M., Redina N. I., Dulik T. O., Aleksandryuk T. Yu. & other. (2010). Opodatkuvannya v Ukrayini [Taxation in Ukraine] Navch. posib. ; Za red. N. I. Redinoyi. Kyiv: CzUL, 544 s.

25. Rayzberg, B. A., Lozovskiy, L. Sh., Starodubtseva, O. B. (1998). Sovremennyiy ekonomicheskiy slovar [Modern Economic Dictionary]. M.: INFRA-M, 479 s.

26. Savchenko, A. M., Bly`shhy`k, L. V. (2018). Analiz rivnya podatkovogo navantazhennya v konteksti implementaciyi yevropejs`ky`x standartiv u nacional`nu ekonomiku Ukrayiny `[Analysis of the level of tax burden in the context of the implementation of European standards in the national economy of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, 5. 93–96.

27. Romanyuta, E. (2017). Monitory`ng rivnya podatkovogo navantazhennya v Ukrayini ta krayinax ES [Monitoring the tax burden in Ukraine and the EU]. Svit finansiv, 2 (51). 128-138.

28. Makroekonomichny`j oglyad. [Macroeconomic review] No 2. lyutyj 2019. URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Macroeconomic_outlook_MFU_Feb_2019.pdf

29. Makroekonomichny`j oglyad. [Macroeconomic review] No 7, lypen` 2019. URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Makroekonomichny`j%20oglyad.%20ly`pen`%202019.pdf

30. Valovy`j vnutrishnij produkt Ukrayiny` [GDP of Ukraine]. URL: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/

31. Dohody` byudzhetu Ukrayiny`. Cina derzhavy`. [Revenues of the budget of Ukraine. Price of the state] URL: http://cost.ua/budget/revenue/

32. Podatky` v Ukrayini vs krayiny` YeS: de platyat` bil`she? [Taxes in Ukraine vs EU Countries: Where Do They Pay More?] URL: http://cost.ua/news/714-podatky-v-ukrayini-vs-krayiny-eu-de-platyat-bilshe

33. Paying-Taxes 2018. URL: https://www.pwc.com/gx/en/ paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf

Author Biographies

Lilia Barannik, University of Customs and Finance

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Social Security and Tax Policy

Tatyana Dulik, University of Customs and Finance

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Social Security and Tax Policy

Tatyana Alexandryuk, University of Customs and Finance

Senior Lecturer, Department of Social Security and Tax Policy

Published
2019-11-20
How to Cite
Barannik, L., Dulik, T., & Alexandryuk, T. (2019). Tax burden in Ukraine in social and economic measurement. University Economic Bulletin, (43), 133-144. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-43-133-144
Section
Finance, Monetary Circulation and Credit

Most read articles by the same author(s)