The institutional framework for industrial sector modernization: the essence and ways of improvement

  • Liudmyla Deineko Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine
  • Olena Tsyplitska Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine
Keywords: institutional mechanism, modernization, industrial sector, public industrial policy, economic institutions, public and non-public institutions

Abstract

Relevance of research topic. An institutional mechanism aimed at progressive technical and technological modernization of the production sector as the basis of the national economy is an important component of the transition of Ukrainian industry to an innovative type of development. Formulation of the problem. At the same time, the growth in the level of depreciation of the fixed assets of Ukraine's industry already accounts for two thirds of their initial value, which indicates the gaps in the structure and links between the components of the existing institutional mechanism and leads to its low efficiency. Analysis of recent research and publications. The questions of the essence of the institutional mechanism of economic development and industrial modernization were studied in the works of D. North, C. Polanyi, J. Hodgson, I. Averina, V. Heyets, A. Grytsenko, S. Istomin, G. Kleiner, N. Lebedeva, A. Plotnikova, S. Yashchenko, etc. Selection of unexplored parts of the general problem. Despite the acuteness of the problem of technological renewal of the industrial sector and increase of its competitiveness by means of transition to the innovative type of development, the aspect of industrial modernization has not been studied enough. Setting the task, the purpose of the study. The purpose of the research is to define the essence, structure and directions of development of the institutional mechanism of industrial modernization for overcoming the stagnation and increase the competitiveness of domestic industrial production. Method or methodology for conducting research. Structural-logic, specifically economic methods, method of scientific abstraction, institutional analysis, economic and statistical and expert methods are used in the research. Presentation of the main material (results of work). Institutional mechanism of industrial modernization is a multi-level formation with a large number of vertical and horizontal links between institutions, in which the necessary flows of knowledge, technology and capital are formed with the help of specific instruments, the effectiveness of which is determined by the quality of institutions. Analysis of the state of industrial modernization has revealed a significant share of outdated technologies in the basic industries, a significant outflow of foreign direct investments and insufficient capital investments, which is associated with imperfections in the existing institutional mechanism. They should be managed through a system of monitoring of state of industrial modernization and re-institutionalization of linkages between the state and industrial stakeholders as an important tasks of industrial policy. The field of application results. The results of the study can be used in the improvement of the legal and regulatory framework for industrial development, in the development of programs and action plans of the government to overcome the crisis in the Ukrainian economy. Conclusions according to the article. The research has revealed the essence of the institutional mechanism for modernization of the industrial sector, defined its structure and analyzed its components – institutions, institutes, communication channels and instruments of stimulation. It was determined that its development should be regulated by the state through monitoring of the state of industrial modernization, revision of legislation, selection of effective instruments of industrial policy, reinstitutionalization of communications and formation partnership within the framework “state - industry - science”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. State Statistical Service of Ukraine. URL: http://ukrstat.gov.ua/

2. Yashchenko, S. O., Nikiforova, M. E. (2014). Sushchnost institutsionalnogo mekhanizma kak sostavlyayushchey ekonomicheskoy sistemy [Essence of institutional mechanism as a component of the economic system]. Izvestiya DVFU. Ekonomika i upravleniye, 1, 11-19 [in Rus.].

3. North, D. (1997). Instituty, institutsional'nye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Insitutions, institutional change and economic performance]. M.: Fond ekon. knigi «Nachala». 304 p. [in Rus.]

4. Kleyner, G. B. (2004). Evolyutsiya institutsional'nykh sistem [The evolution of institutional systems]. TsEMI RAN. M.: Nauka. 240 p. [in Rus.]

5. North, D. (1997). Institutsional'nye izmeneniya: ramki analiza [Institutional changes: the analysis frameworks]. Voprosy ekonomiki, 3, 6-17 [in Rus.]

6. Hodgson, G. (2006). What are institutions? Journal of Economic Issues. Vol. XL. No.1, 1-25 [in Eng.]

7. Ostapenko, N. (2012). Sutnist' i struktura instytutsional'no-ekonomichnoho mekhanizmu pidtrymky maloho pidpryyemnytstva [Essence and structure of institutional and economic mechanism for support of small business]. Aktual'ni problemy ekonomiky. Vol. 133. Issue 7, 86-93 [in Ukr.]

8. Chistyakova, N. O. (2014). Analiz teoreticheskikh podkhodov k formirovaniyu institutov kak elementa innovatsionnoy sredy regiona [The analysis of theoretical approaches to institutions formation as an element of innovation environment of the region]. Rossiyskoye predprinimatelstvo, 21 (267), 29-46 [in Rus.]

9. Polanyi, K. (2014). Velikaya transformatsiya: Politicheskiye i ekonomicheskiye istoki nashego vremeni [The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time]. SPb.: Aleteyya. 312 p. [in Rus.]

10. Arrow, K. J. (1993). Vozmozhnosti i predely rynka kak mekhanizma raspredeleniya resursov [The Potentials and Limits of the Market in Resource Allocation] THESIS. Issue. 2. 53-68 [in Rus.]

11. Istomin, S. V. (2009). Priroda institutsionalnogo mehanizma [The nature of institutional mechanism]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 1 (139), 46-52 [in Rus.]

12. Averina, I. S. (2014). Institutsionalny mehanizm stimulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti v sovremennoy Rossii [Institutional mechanism of enhancing the innovation activity in modern Russia]. Abstract of thesis for obt. cand. of econ. Sciences. 08.00.05 – economy and management of national economy. Volgograd. FGAOU VPO “Volgogradskiy gosudarstvennyi universitet”. 26 p. [in Rus.]

13. Plotnikova, S. A. (2014). Razvitiye institutsionalnogo mekhanizma stimulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti promyshlennogo predpriyatiya [Development of institutional mechanism of industrial company’s innovation activity stimulation]. Avtoref. na soiskaniye nauch. stepeni kand. ekon. nauk, 08.00.05 – ekonomika i upravleniye narodnym khozyaystvom. Saratov. 24 p. [in Rus.]

14. Lebedeva, N. N. (2002). Institutsional'nyy mekhanizm ekonomiki: sushchnost', struktura, razvitie [Institutional mechanism of the economy: the essence, the structure, and the development]. Volgograd: Izd-vo VolGU. 324 p. [in Rus.]

15. Heyets, V. (2014). Instytutsiina obumovlenist innovatsiinykh protsesiv u promyslovomu rozvytku Ukrainy [Institutional relevance of innovation processes in industrial development of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, 12 (637). 4-19 [in Ukr.]

16. Merchandise trade matrix – product groups, exports in thousands of United States dollars, annual. UNCTADSTAT. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx [in Eng.]

17. Zhernovyi, D. V. (2012). Tekhniko-ekonomichni paradyhmy v konteksti ekonomichnoi teorii tekhnolohichnykh zmin [Technical and technological paradigms in terms of economic theory of technological changes]. Nauka ta naukoznavstvo, 3, 57-64 [in Ukr.]

18. Istomin, S. V. (2010). Osobennosti institutsionalnykh mekhanizmov v transformiruemoy ekonomike [The peculiarities of institutional mechanisms in a transformation economy]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 6 (187), 52-56 [in Rus.]

19. Koval'chuk, Yu. V. (2013). O roli institutov v upravlenii investitsionnym potentsialom modernizatsii promyshlennosti [On role of institutions in managing the investment potential of industry’s modernization]. Ekonomika. Nalogi. Pravo, 3, 38-42 [in Rus.]

Author Biographies

Liudmyla Deineko, Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Industrial Policy

Olena Tsyplitska, Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Researcher of Department of Industrial Policy

Published
2020-05-27
How to Cite
Deineko, L., & Tsyplitska, O. (2020). The institutional framework for industrial sector modernization: the essence and ways of improvement. University Economic Bulletin, (45), 73-84. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-45-73-84
Section
Economy and Management