Features of application of information and communication technologies in the process of teaching economic and mathematical disciplines

  • Elena Semenenko Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
  • Roman Tsibulya Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
Keywords: educational activity, organization, economic and mathematical disciplines, information and communication technologies

Abstract

 The article analyzes organization of the educational process of a mixed form related to teaching economic and mathematical disciplines, identifies the didactic potential of information and communication technologies in the organization of educational activities and proposes a pedagogical and organizational model of using information and communication technologies in organizing the educational activities of students of economic specialties in the process of studying economic mathematical disciplines. The subject of the research is the process of organizing the educational activities of students of economic specialties in the study of economic and mathematical disciplines by means of information and communication technologies. The purpose of the work is to find the optimal format for teaching economics and mathematics disciplines, considering the experience of transition to the ubiquitous distance learning form of study and the creation of effective communication between students and teachers, based on existing information technologies. The methodological basis of the article was the following methods: comparative and system analysis, generalization, classification, modeling, substantiation of pedagogical conditions, design of a model for organizing educational activities, observation, expert assessment, self-assessment, conversations, questioning of teachers and students. Results of work. The state of the organization of the educational process of a mixed form is analyzed, the theoretical and existing pedagogical conditions for organizing training in economics and mathematics courses using information and communication technologies are considered. A pedagogical, structural, organizational model for the application of information and communication technologies in the process of studying economic and mathematical disciplines has been developed and measures have been proposed to optimize the learning process. Scope of the results implementation. Theoretical conclusions and practical recommendations of the research can be applied in teaching economics and mathematics at universities in the preparation of specialists in finance, economics and accounting. Conclusions. The quality of teaching economic and mathematical disciplines in a mixed form of education by means of information and communication technologies requires improvement, where information and communication technologies act both as a means and as a teaching method. The proposed organizational and pedagogical model of teaching, in these disciplines, will make it possible to implement an active learning strategy, where the interaction between students and teachers is optimized by means of information and communication technologies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bykov, V. (2009). Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [Models of organizational systems of open education]: monohrafiia. Kyiv: Atika. (in Ukr).

2. Voloshyna, T. (2018). Vykorystannia hibrydnoho khmaro oriientovanoho navchalnoho seredovyshcha dlia formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z informatsiinykh tekhnolohii. [The use of a hybrid cloud-based learning environment for the formation of self-educational competence of future information technology professionals]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.10. informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti. Akademiia ped. nauk Ukrainy; In-t informatsiinykh tekhnolohii ta zasobiv navchannia. Kyiv. (in Ukr).

3. Voronkin, O. S. (2016). Tendentsii rozvytku informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii navchannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia). [Trends in the development of information and communication technologies for teaching students of higher educational institutions of Ukraine (second half of XX - early XXI century)]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.10. informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti. Starobilsk. (in Ukr)

4. Holovan, M. S. (2008). Rozvytok informatyvnoi kompetentnosti studentiv ekonomichnoho profiliu. [Development of informative competence of students of economic profile]. Teoriia ta metodyka navchannia fundamentalnykh dystsyplin u vyshchii shkoli : zb. nauk. prats. Vyp. V. Kryvyi Rih : Vydavnychyi viddil NMetAU. S. 182–185. (in Ukr).

5. Hurevych, R. S. (2002). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi: posibn. dlia pedahohichnykh pratsivnykiv i studentiv pedahohichnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Information and communication technologies in the educational process: manual. for pedagogical workers and students of pedagogical higher educational institutions Vinnytsia]. (in Ukr).

6. Dumanska, T. V. (2018). Formuvannia matematychnykh kompetentnostei bakalavriv ekonomichnykh spetsialnostei u protsesi navchannia vyshchoi matematyky. [Formation of mathematical competencies of bachelors of economic specialties in the process of teaching higher mathematics]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. teoriia ta metodyka navchannia (matematyka). Kyiv. (in Ukr).

7. Kiianovska, N. M., Rashevska, N. V, Semerikova, S. O. (2013). Teoretyko-metodychni zasady vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u navchanni vyshchoi matematyky studentiv inzhenernykh spetsialnostei u Spoluchenykh Shtatakh. monohrafiia. [Theoretical and methodological principles of using information and communication technologies in teaching higher mathematics to engineering students in the United States. Monograph]. Vydavnychyi viddil DVNZ «Kryvorizkyi natsionalnyi universytet. URL: http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/706. (in Ukr).

8. Kolos, K. R. (2011). Systema Moodle yak zasib rozvytku predmetnykh kompetentnostei uchyteliv informatyky v umovakh dystantsiinoi pisliadyplomnoi osvity [Moodle system as a means of developing subject competencies of computer science teachers in the conditions of distance postgraduate education]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.10 informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti. Zhytomyrskyi derzh. un-t im. I. Franka. Zhytomyr. (in Ukr).

9. Korotun, O. V. (2018). Vykorystannia khmaro oriientovanoho seredovyshcha u navchanni baz danykh maibutnikh uchyteliv informatyky [The use of cloud-based environment in the training of databases of future computer science teachers]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.10. informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti: Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka; Akademiia ped. nauk Ukrainy ; In-t informatsiinykh tekhnolohii ta zasobiv navchannia. Kyiv. (in Ukr).

10. Lytvynova, S. H. (2016). Teoretyko-metodychni osnovy proektuvannia khmaro oriientovanoho navchalnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Theoretical and methodological bases of designing a cloud-based educational environment of a secondary school]: dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.10. informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti; Akademiia ped. nauk Ukrainy; In-t informatsiinykh tekhnolohii ta zasobiv navchannia. Kyiv. (in Ukr).

11. Maksymova, L. A. (2015). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady zabezpechennia yakosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Organizational and pedagogical principles of ensuring the quality of professional training of future economists by means of information and communication technologies]: dys. ... kand. ped. nauk: Teoriia i metodyka profesiinoi osvity; Kremenchutskyi natsionalnyi universytet imeni Mykhaila Ostrohradskoho. Kremenchuk. (in Ukr).

12. Modeliuvannia y intehratsiia servisiv khmaro oriientovanoho navchalnoho seredovyshcha [Modeling and integration of cloud-based learning environment services]: monohrafiia. [Kopniak N., Korytska H., Lytvynova S., and other.]; za zah. red. S. H. Lytvynovoi. K.: TsP «Komprynt». 2015. (in Ukr).

13. OPP bakalavra zi spetsialnostei: 051» Ekonomika», 071 «Oblik i opodatkuvannia», 072 «Finansy, bankivska sprava ta strakhuvannia» (2019). [Educational professional bachelor's program in specialties: 051 "Economics", 071 "Accounting and Taxation", 072 "Finance, Banking and Insurance"]. URL: https://ffepo.phdpu.edu.ua/kafedry/osvitni-prohramy/. (in Ukr).

14. Panchenko, L. F. (2011). Teoretyko-metodolohichni zasady rozvytku informatsiino-osvitnoho seredovyshcha universytetu. [Theoretical and methodological principles of development of information and educational environment of the university]: avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.10 ; Luhanskyi nats. un-t im. T. Shevchenka. Luhansk .(in Ukr).

15. Semenenko, O. H. (2020). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny «Optymizatsiini metody ta modeli». [Working program of the discipline "Optimization methods and models"]. P-Kh.PDPU. (in Ukr).

16. Systema elektronnoho navchannia VNZ na bazi Moodle (2016). Metodychnyi posibnyk. [E-learning system of universities on the basis of Moodle] / Yu. V. Tryus, I. V. Herasymenko, V. M. Franchuk; za red. Yu. V. Tryusa. Cherkasy. (in Ukr).

17. Spirin, O. M. (2013). Kryterii i pokaznyky yakosti informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii navchannia [Criteria and indicators of quality of information and communication technologies of training]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 1(33). URL: http://journal.iitta.gov.ua. (in Ukr).

18. Tsys, O. O. (2018). Dydaktychni umovy zastosuvannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v orhanizatsii samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv tekhnoloho-pedahohichnykh spetsialnostei [Didactic conditions of application of information and communication technologies in the organization of independent educational activity of students of technological and pedagogical specialties]. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.09. Teoriia navchannia. Ternopil. (in Ukr).

19. Shvachych, H. H., Tolstoi, V. V., Petrechuk, L. M. and other. (2017). Suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii [Modern information and communication technologies]. Navchalnyi posibnyk. Dnipro: NMetAU. URL:https://nmetau.edu.ua/file/ikt_tutor.pdf. (in Ukr).

Author Biographies

Elena Semenenko, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Senior Lecturer, Department of Economy

Roman Tsibulya, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Student of the Faculty of Financial, Economic and Vocational Education

Published
2021-03-30
How to Cite
Semenenko, E., & Tsibulya, R. (2021). Features of application of information and communication technologies in the process of teaching economic and mathematical disciplines. University Economic Bulletin, (48), 55-70. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2021-48-55-70
Section
Knowledge Economy, Innovative Economy