Features of management of innovative activity of an industrial enterprise

  • Olena Boiko Institute of Economics and prediction of NAS of Ukraine
Keywords: innovation activity, innovation management, operational management of innovations, strategic management of innovations, network method

Abstract

The subject of the study is the management of innovation activities at industrial enterprises. The purpose of writing this article is to study the peculiarities of the development of management of the innovative activity of an industrial enterprise. Method or methodology of work. The basis of the work is a systematic approach to the analysis of the development of innovation management and innovation management. In the study and substantiation of the essence of theoretical concepts, the method of scientific abstraction was used. The information base was the scientific works of domestic and foreign economists, regulatory and legal acts regulating issues in the field of innovation activity management, etc. Results of work: the main aspects of the concept of innovation activity are defined; the peculiarities of the essence and significance of existing interpretations of concepts such as «innovation management» and «innovation management» are analyzed; the mechanisms of management of innovations are defined: strategic and operational; the analysis of stages of management of innovations; It is determined that the most optimal methods of innovation management are management of goals and network method. Scope of application: state and regional management of innovation development, science, education. Conclusions To summarize, it should be noted that the achievement of the goal requires the solution of the tasks, including: analysis of existing models of development of enterprise innovation; analysis of models of development of innovative activity and methods of evaluation of these indicators, determining the possibilities of their application in the modern economy; identification of problems and perspectives of development of innovation activity, determination of the current state of innovation activity of the enterprise; development of the model of management of innovative activity of the enterprise; definition of priority directions of development of innovation activity of the enterprise, etc. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Zakon UkraYini «Pro InnovatsIynu dIyalnIst : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40-15

2. Arutyunov Yu.A., Sharanin A.S. Innovatsionnoe razvitie kak ekonomicheskaya kategoriya // Kreativnaya ekonomika . – 2010. – No 2. – S. 5-9.

3. Gruba G.I. Rozvytok innovacijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni: teorija, metodologija, strategija derzhavnoi' polityky: monografija. – K.: TOV «DKS centr». – 2009. – 364 s.

4. Makazan E.V. OsoblivostI suchasnogo InnovatsIyno-InvestitsIynogo rinku // Formuvannya rinkovih vIdnosin v UkraYinI. – 2006. – Vip. 1(66). – S. 37-40.

5. Gura V.L., Naumova O. InnovatsIyniy potentsIal pIdpriEmstva yak nevId’Emna skladova konkurentospromozhnogo potentsIalu pIdpriEmstva // VIsnik Hmelnitskogo natsIonalnogo unIversitetu. EkonomIchnI nauki. – 2008. – No3. – T.1. – S. 187-191.

6. Lyudskiy rozvitok v UkraYinI: InnovatsIyniy vimIr (kolektivna monografIya) / Za red. E.M. LIbanovoYi. – K. : In-t demografIYi ta sotsIalnih doslIdzhen NAN UkraYini, 2008. – 383 s.

7. ReznIk N.P. Problemi InnovatsIynoYi dIyalnostI promislovih pIdpriEmstv v UkraYinI ta Yih strukturizatsIya // Formuvannya rinkovih vIdnosin v UkraYinI: Zb. nauk. prats. – K.: NDEI. – 2004. – Vip. 1(32). – S. 123-127.

8. Farafonova L.M. Problemi InnovatsIynogo protsessu v UkraYinI ta shlyahi Yih virIshennya // VIsnik Hark. nats. tehn. un-tu sIlskogo gospodarstva: EkonomIchnI nauki. Rinkova transformatsIya ekonomIki APK. – H.: HNTUSG. – 2004. – Vip. 31. – S. 72-75.

9. Fedotov A.A. Institutsionalnoe obespechenie innovatsionnoy deyatelnosti v ekonomike stran-uchastnits GUAM // Problemyi i perspektivyi razvitiya sotrudnichestva mezhdu stranami Yugo-Vostochnoy Evropyi v ramkah Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva i GUAM. – Sbornik nauchnyih trudov. – Donetsk: DonNU. – 2006. – S. 527-532.

10. Khalid Ismael Ibrahim Al-Mula ali upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu pererabatyivayuschih predpriyatiy na osnove sistemnih preobrazovaniy. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kand. ekon. nauk. – Chernigov: Chernigovskiy natsionalnyiy tehnologicheskiy universitet, 2015. – 224 s.

11. Golubev A.A. Ekonomika i upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu: Uchebnoe posobie. – SPb.: SPbGU ITMO, 2012. 119 s.

12. Romanyuk L.M. TeoretichnI aspekti strategIchnogo upravlInnya pIdpriEmstvom ta yogo personalom // NaukovI pratsI KNTU. EkonomIchnI nauki, 2010, vip. 17. – S.32-39.

13. Mumladze R.G. Upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu: uchebnik. – M.: Izdatelstvo «Rusayns», 2016. – 148 s.

14. Novikov V.S. Innovatsii v turizme. – M.: ITs «Akademiya», 2007. – 208 s.

15. Kamalov R.K. Upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu predpriyatiy v usloviyah krizisa. Avtoreferat na soiskanie uchenoy stepeni kand. ekon. nauk. – Ufa: GOU VPO «Bashkirskaya akademiya gosudarstvennoy sluzhbyi i upravleniya pri Prezidente Respubliki Bashkortostan», 2010. – 22 s.

16. Upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu: uchebnik / pod obsch. red. d.e.n., prof. S.M. Ilyashenko. – Sumyi: ITD «Universitetskaya kniga», 2013. – 858 s. 17. Ivanitskaya A.S. Funktsionalnyiy podhod k upravleniyu innovatsionnoy deyatelnostyu predpriyatiy Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kand. ekon. nauk. – Vladimir: Vladimirskiy gosudarstvennyiy unIversitet shimeni Aleksandra Grigorevicha i Nikolaya Grigorevicha Stoletovyih, 2014. – 24 s.

18. Tramova A.M., Ulbasheva F.D., Bliveva L.V. Upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu predpriyatiy regiona // Naukovedenie. Vip.4(23). 2014. – S.1-8.

Author Biography

Olena Boiko, Institute of Economics and prediction of NAS of Ukraine

Olena Boiko, Ph.D., Senior Scientist, National Academy of Sciences of Ukraine Fellow, winner of the President of Ukraine for the premiums of young scientists ved.n.s. Division of ynnovatsyonnoy politics, economy and high tech 

Published
2017-11-08
How to Cite
Boiko, O. (2017). Features of management of innovative activity of an industrial enterprise. University Economic Bulletin, (35/1), 26-32. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/77
Section
Economy and Management