Current issues of accounting of non-current assets depreciation

  • Larisa Marmul Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University
  • Mykola Kucherenko Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
Keywords: enterprises, fixed assets, depreciation, depreciation charge, national standards, tax accounting, harmonization, methods, improvement, management, capital investments

Abstract

The subject of the research is theoretical principles and practical proposals for the improvement and development of methods and accounting of depreciation and depreciation charge based on the requirements of tax accounting and national accounting standards. The purpose of the article is to identify the problems of accounting for the justification of proposals concerning grouping methods, determination of fixed assets depreciation and depreciation charge based on tax accounting, and national accounting standards harmonization. The methodological bases of the article are general scientific (dialectical, historical, monographic, system-structural), general economic (statistical and economic, groupings), special accounting (double entry, accounting, balance) research methods. The results of the article. It is generalized that fixed assets for accounting and depreciation are divided into certain groups according to the substantiated methods. Accounting problems are related to inconsistencies in regulatory and methodological support and can be resolved based on the harmonization of tax accounting and national accounting standards. Field of application of results. The results can be used in the management of enterprises and in the educational process of secondary special and higher education institutions in training specialists in economics and accounting. Conclusions. Therefore, in the absence of clear criteria on which the choice of depreciation method for the relevant group of fixed assets should be based, it is likely that the enterprise may provide inaccurate information about its fixed assets and other non-current assets. Therefore, for this purpose, a centralized procedure for determining the liquidation value of fixed assets and other non-current assets should be introduced, as well as clear Regulations on the choice of depreciation method should be developed at the legislative level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Sokolov, Ya. V. (1996). Bukhgalterskij uchet: ot istokov do nashikh dnej [Accounting: from the beginnings to the present day] uchebn. posobie dlya vuzov. M. : Audit.

2. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby» (dokument z0288-00, potochna redaktsiia vid 29.10.2019, pidstava - z1065-19) [Regulation (standard) of accounting 7 "Fixed assets" (document z0288-00, current version of 29.10.2019, basis - z1065-19)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text

3. Podatkovyi kodeks Ukrainy (dokument 2755-VI, chynnyi, redaktsiia vid 25.02.2021, pidstava - 1115-IX) [Tax Code of Ukraine (document 2755-VI, current, version of 25.02.2021, basis - 1115-IX)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

4. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku dlia subiektiv derzhavnoho sektoru (dokument v0011201-15, potochna redaktsiia vid 28.12.2020, pidstava - v0816201-20) [On approval of Methodical recommendations on accounting for public sector entities (document v0011201-15, current version dated 28.12.2020, basis - v0816201-20)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text

5. Ihnatenko, M. M., Sarapina, O. A. (2018). Vplyv avtomatyzatsii obliku ta finansovoi zvitnosti na bezpeku pidpryiemstv [The impact of accounting automation and financial reporting on the security of enterprises]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 38. 47-53.

6. Plaksiienko, V. Ya. (2014). Bukhhalterskyi oblik u vyrobnychykh ta ahroservisnykh kooperatyvakh [Accounting in production and agricultural cooperatives]. K.: TsUL

7. Ihnatenko, M. M. (2017). Formuvannia informatsiinoi bezpeky pidpryiemstv i orhanizatsii v umovakh avtomatyzatsii obliku ta finansovoi zvitnosti [Formation of information security of enterprises and organizations in terms of automation of accounting and financial reporting]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 4(40). 84-88.

8. Marmul, L. O., Koval, S. V., Krukovska, O. V. (2017). Perspektyvy rozvytku natsionalnykh standartiv bukhhalterskoho obliku ta finansovoi zvitnosti [Prospects for the development of national standards of accounting and financial reporting]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 4 (40). 89-92.

Author Biographies

Larisa Marmul, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics

Mykola Kucherenko, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Taxation

Published
2021-05-22
How to Cite
Marmul, L., & Kucherenko, M. (2021). Current issues of accounting of non-current assets depreciation. University Economic Bulletin, (49), 108-112. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2021-49-108-112
Section
Economy and Management