State publishing sphere of Ukraine: problems and future development

  • Inna Demuz Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
Keywords: publishing houses and organization of state-owned legal entity, State broadcasting committee of Ukraine, book publishing, state publishing policy, statistic of publications of bookwork

Abstract

The subject of research is the activity of national publishing houses of state-owned legal entity. The aim of research is to find out modern condition of national publishing houses and organizations in Ukraine, in particular, to identify its problems of functioning and future development. Methods of research: generalization, comparison, analysis and synthesis, descriptive, statistical. The sphere of applying of results: publishing and booksellers sector; public organizations; interested in optimization of processes of publishing and bookselling; government officials. Results and conclusions. In the article was analyzed the situation in publishing houses and organizations of state-owned legal entity in Ukraine. There was pointed at publishing houses, which are in order of State broadcasting committee of Ukraine and others national institutions. There were characterized difficulties that face giving publishing houses: the absence of guarantee orders for edition of social important publications, the necessity of carrying of tender procedures, in particular, for buying the paper and printing service, difficulties in taxing of publishing. There were detached problems of functioning of national publishing houses: unsatisfying economic situation, backdated salaries, difficulties with rent, inobservance of law of Ukraine «About compulsive document samples», directed to forming of statistic list of national publications. There was analyzed statistic of publication of bookwork by national publishing houses in recent years; summarized the dynamics of publications by title and printing run. There was noted, that national publishing houses of state-owned legal entity give good results of printed output by titles, that constitutes a quarter of all publications of Ukraine (by printing runs national publishing houses are inferior organizations of other form of property). The attention was paid on optimization of activity of national publishing hiuses of Ukraine and possible perspective of their development. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bazylyuk V. (2009), Doslidzhennya napryamkiv transformatsiyi vydavnycho-polihrafichnoyi haluzi v umovakh rynkovykh peretvoren' v Ukrayini [Researches of transformation ways of publishing in the conditions of market developments in Ukraine], Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, no. 4, vol. 3, pp. 221-224.

2. Brats'ka H., Ustinnikova T. (2013), Stan dostavlyannya obov»yazkovykh prymirnykiv vydan' u Knyzhkovu palatu Ukrayiny za 2012 rik [Situation with delivery of legal deposits in the Central Institute of Bibliography of Ukraine in 2012], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, no. 6, pp. 4-8.

3. Buryak S. (2014), Potochna statystyka vypusku knyh i broshur v Ukrayini u 2014 rotsi [Current statistics of books and fly-sheets edition in Ukraine in 2014], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, no. 12, pp. 3-9.

4. Buryak S. (2015), Potochna statystyka vypusku knyh i broshur v Ukrayini u 2015 rotsi [Current statistics of books and fly-sheets edition in Ukraine in 2015], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, no. 12, pp. 3-9.

5. Buryak S. (2016), Potochna statystyka vypusku knyh i broshur v Ukrayini u 2016 rotsi (stanom na 1 hrudnya) [Current statistics of books and fly-sheets edition in Ukraine in 2016. (by 1 December)], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, no. 12, pp. 3-9.

6. Derzhavne vydavnytstvo «Donbas» zminyuye adresu [State publishing House «Donbas» changes the address], Uryadovyy portal. 26.12.2014. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247844184.

7. Derzhavni vydavnytstva «Vyshcha shkola» ta «Ukrayins'ka entsyklopediya» ne vydaly u mynulomu rotsi zhodnoyi knyzhky Derzhkomteleradio [State publishing Houses «Higher Scholl» and «Ukrainian encyclopedia» haven’t published any book State television and radio broadcasting committee], (29.04.2014). URL: http://ru.telekritika.ua/kontekst/print/93156.

8. Derzhavni vydavnytstva : realiyi s'ohodennya [State publishing Houses: today’s realities], (29.09.2011). Derzhavnyy komitet telebachennya i radiomovlennya Ukrayiny. URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85618&cat_id=79589.

9. Istoriya knyhovydannya v Ukrayini [The history of book publishing in Ukraine], (28.03.14). Vydavnycha sprava. Istoriya. Derzhavnyy komitet telebachennya i radiomovlennya Ukrayiny. URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=34096&cat_id=34095.

10. Kuznyakova T. V. (2008), Derzhavne rehulyuvannya rozvytku knyhovydannya v Ukrayini [Governmental control of the development of book publishing in Ukraine], Kharkiv, 20 p.

11. Mel'nyk I. (2011), Potribna Derzhavna stratehichna prohrama rozvytku vydavnychoyi haluzi (Vystup na zasidanni kolehiyi Derzhavnoho komitetu telebachennya ta radiomovlennya Ukrayiny, na yakomu obhovoryuvalos' pytannya «Pro pidsumky roboty Derzhavnoho komitetu telebachennya ta radiomovlennya Ukrayiny u 2010 rotsi ta osnovni zavdannya na 2011 rik» [Compulsory state strategic program of development of publishing (Speech at the meeting of board of State television and radio broadcasting committee of Ukraine, where questions «About results of State television and radio broadcasting committee of Ukraine work in 2010 and main tasks for 2011» were raised], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, no. 3, pp. 6-7.

12. Mel'nyk I. Yake maybutnye v ukrayins'koho knyhovydannya [What is the future of Ukrainian book publishing. Governmental messenger], Uryadovyy kur’yer, 7.04.2017. URL: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/yakemajbutnye-v-ukrayinskogo-knigovidannya/.

13. Murakhovs'kyy A., Buryak S. (2012), Potochna statystyka knyh i broshur u 2012 rotsi [Current statistics of books and fly-sheets in 2012], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, no. 12, pp. 3-9.

14. Polyakov V., Zhyhun T. (2016), Zvitnist' vydavtsiv pro vypusk vydavnychoyi produktsiyi yak vazhlyvyy instrument kontrolyu za dostavlyannyam obov»yazkovoho prymirnyka [Reporting of editors about publishing as an important tool of control of delivery of legal deposits], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, no. 9, pp. 9-11.

15. Polyakov V., Ustinnikova T. (2010), Vykonannya Zakonu Ukrayiny «Pro obov»yazkovyy prymirnyk dokumentiv» derzhavnymy vydavnytstvamy sfery upravlinnya Derzhkomteleradio Ukrayiny (2007-2009) [Execution of the law of Ukraine «About legal deposits» by state publishing houses sphere of management of State television and radio broadcasting committee (2007-2009)], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, no. 4, pp. 8-10.

16. Polyakov V., Ustinnikova T. (2012), Obov»yazkovi prymirnyky knyzhkovoyi produktsiyi derzhavnykh vydavnytstv sfery upravlinnya Derzhkomteleradio Ukrayiny u 2011 rotsi: stan i problemy kontrolyu [Legal deposits of bookwork of state publishing houses of sphere of management of State television and radio broadcasting committee of Ukraine in 2011: status and problems of control], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, no. 4, pp. 3-5.

17. Sereda V. Ya. Derzhavna vydavnycha polityka yak ob’yekt naukovoyi retseptsiyi [State publishing policy as an object of scientific adoption]. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/22.pdf.

18. Syvolap I. Vydavnycha sprava: vklyuchennya do Derzhavnoho reyestru ta osoblyvosti opodatkuvannya podatkom na prybutok [Editorial affair: inclusion to state register and peculiarities of tax on income], Visnyk. Pravo znaty vse pro podatky i zbory. 15.03.2013, no. 11 (11). URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5111.

19. Furdychko L. Ye. (2011), Problemy funktsionuvannya i finansuvannya derzhavnykh pidpryyemstv v Ukrayini [Problems of functioning and funding of state enterprises in Ukraine], Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», no. 720, pp. 257–261.

20. Shpak V. I. (2011), Rozvytok vydavnychoyi spravy Ukrayiny v 1990-2010 rr. [The development of editorial affair of Ukraine in 1990-2010ss.], Kyyiv, 243 p.

Author Biography

Inna Demuz, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Demuz Inna, Doctor of Historical Sciences, the Head of Document Science Department

Published
2017-11-08
How to Cite
Demuz, I. (2017). State publishing sphere of Ukraine: problems and future development. University Economic Bulletin, (35/1), 32-41. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/78
Section
Economy and Management