Organization of activities, accounting and taxation of small businesses in the tourist sphere

  • Oksana Perchuk Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav
  • Valentyn Penkovsky Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav
Keywords: expenses, income, small business, small enterprise, tourist enterprise, accounting, taxation

Abstract

The subject of research: theoretical and practical aspects of the organization of activities, accounting and taxation of tourism business entities. The purpose of the article is to develop scientific approaches and guidelines for the organization of activities, accounting and taxation of small businesses in the tourist sphere. Method or methodology for conducting research. The methodological basis of the study is general theoretical methods of scientific knowledge, basic approaches and statements of legal and accounting support of small businesses in the tourist sphere, which are highlighted in the works of domestic and foreign scientists. The following methods to perform the set tasks were used: dialectical method – for analysis of legislative and regulatory documents and scientific works of scientists related to the organization of activities, accounting and taxation; analysis and synthesis – in the study and generalization of foreign and domestic experience of theoretical and methodological foundations for travel agencies accounting and taxation; statistical method – for analysis and comparison of statistical data related to the functioning of small businesses in the domestic tourist sphere; abstract-logical – for theoretical generalizations and formulating the conclusions. The field of application of results. The results of the study can be used in the field of tourism in the organization of activities, accounting support and taxation of small businesses in this sector. The results of research and conclusions. Based on the study, the essence of tourism activities is determined, its main actors are characterized. In particular, the focus is made on small businesses, and their role in the national economy is determined. The current practice of accounting support for the functioning and management of tourism business entities is studied. Differences in the organization of accounting of a tour operator and a travel agency are substantiated in detail. The peculiarities of taxation in the tourism business are clarified.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Zakon Ukrayiny “Pro turyzm” [Law of Ukraine "On Tourism"] vid 15.09.1995 № 324/95-VR iz zminamy i dopovnennyamy. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2004, № 13, st. 180. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg = 1282-15.

2. Pylypenko S. M., Novak U. P. (2015). Osoblyvosti bukhhalters'koho obliku prydbannya (stvorennya) ta prodazhu putivok turystychnymy firmamy. [Features of accounting for the purchase (creation) and sale of vouchers by travel agencies.]. Bukhhalters'kyy oblik, kontrol' ta analiz v umovakh instytutsional'nykh zmin ta staloho ekonomichnoho rozvytku : mater. II Mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf., (LNTU, Luts'k, 25 lystopada 2015 r.). Ternopil' : Vyd-vo "Krok". 2015. S. 70-72.

3. Milinchuk O. V. (2020). Stan maloho turystychnoho biznesu Ukrayiny: rol' hotel'no-restorannoyi skladovoyi v yoho rozvytku [The state of small tourism business in Ukraine: the role of hotel and restaurant component in its development]. Infrastruktura rynku. 2020. Vypusk 41. S. 53-59.

4. Zakon Ukrayiny «Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrayini» [Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine"] vid 18.09.2018 r. №2545-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

5. Hospodars'kyy kodeks Ukrayiny [Economic Code of Ukraine] vid 16 sichnya 2003 roku №436–IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/436-15#n2579.

6. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

7. Dankanych T. P. Opodatkuvannya turystychnoyi diyal'nosti v umovakh diyi Podatkovoho kodeksu Ukrayiny [Taxation of tourist activity in the conditions of action of the Tax code of Ukraine]. URL: http://www.nbuv.gov.ua.

8. Hryhor’yeva L. V. (2017). Oblikovo-analitychne zabezpechennya orhanizatsiyi turystychnoyi diyal'nosti [Accounting and analytical support for the organization of tourist activities]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. №5. S. 133-136.

9. Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 16 «Vytraty» [Regulation (standard) of accounting 16 "Expenses"] : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 29 lys. 1999 r. № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text.

10. Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 15 «Dokhid» [Regulation (standard) of accounting 15 "Income"] : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 31 hrud. 1999 r. № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text.

11. Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 21 «Vplyv zmin valyutnykh kursiv» [Regulation (standard) of accounting 21 "The impact of changes in exchange rates] vid 10 serp. 2000 r. № 193. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text.

12. Postanova Pravlinnya NBU «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro vstanovlennya ofitsiynoho kursu hryvni do inozemnykh valyut ta kursu bankivs'kykh metaliv» [Resolution of the Board of the NBU "On approval of the Regulations on the establishment of the official exchange rate of hryvnia to foreign currencies and the exchange rate of bank metals"] vid 12 lys. 2003 r. № 496. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1094-03#Text.

13. Bondar V., Shvets' V. H. (2017). Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku diyal'nosti pidpryyemstv turystychnoho biznesu [Organization of accounting for tourism businesses]. Molodyy vchenyy. 2017. № 11 (51). S. 1104-1107.

14. Podatkovyy kodeks Ukrayiny [Tax Code of Ukraine ] vid 02.12.2010 r. № 2755-UI. URL:www. sta.gov.ua.

15. Zdiysnyuyete turoperators'ku chy turahents'ku diyal'nist': shcho z PDV? [Do you carry out tour operator or travel agency activities: what about VAT?] URL: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/56722.

16. Bohdanova Zh. A. (2011). Bukhhalters'kyy oblik i kontrol' turystychnoyi diyal'nosti [Accounting and control of tourist activity]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : spets. 08.00.09 – Bukhhalters'kyy oblik, analiz ta audyt. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDTU, 20 s.

17. Hura N. O. (2010). Oblik vydiv ekonomichnoyi diyal'nosti [Accounting for economic activities] : pidruchnyk. Kyyiv : Vyd-vo «Tsentr navch. lit-ry», 2010. 392 s.

18. Momont T. V. (2014) Osoblyvosti orhanizatsiyi bukhhalters'koho obliku pidpryyemstvamy turystychnoyi sfery [Features of the organization of accounting by the enterprises of tourist sphere]. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDTU. № 1(67). S. 34–40.

19. Vysochan O. S. Vyznannya ta oblik dokhodiv vid realizatsiyi posluh v diyal'nosti turystychnykh ahentstv [Recognition and accounting of income from the sale of services in the activities of travel agencies]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu. URL: http://www.nbuv.gov.ua.

20. Roshko N. B. Osoblyvosti obliku turystychnykh posluh, obumovleni spetsyfikoyu turystychnoyi diyal'nosti [Features of accounting for tourist services due to the specifics of tourist activities]. Kyyivs'kyy natsional'nyy universytet imeni Tarasa Shevchenka URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6/20_OsOT.pdf.

21. Kolisnyk H. M., Heley L. O., Dankanych T. P. (2016). Bukhhalters'kyy oblik v turyzmi [Accounting in tourism]: navchal'nyy posibnyk. Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU «Hoverla». 140 s.

22. Bukhhalters'kyy ta podatkovyy oblik u turahenta [Accounting and tax accounting with a travel agent]. Interaktyvna bukhhalteriya. 2019. № 98. URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/130074.

23. Lisitsya T. (2017). Turystychna diyal'nist': oblik i opodatkuvannya [Tourist activity: accounting and taxation]. Visnyk «Ofitsiyno pro podatky». URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005703-turistichna-diyalnist-oblik-ta-opodatkuvannya

Author Biographies

Oksana Perchuk, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

PhD in Economics, Associate Professor

Valentyn Penkovsky, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

PhD, Lecturer of the Department of Vocational Education

Published
2021-12-21
How to Cite
Perchuk, O., & Penkovsky, V. (2021). Organization of activities, accounting and taxation of small businesses in the tourist sphere. University Economic Bulletin, (51), 101-111. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2021-51-101-111
Section
Economy and Management