Estimation of innovation activities of the Ukraine industry

  • Elena Semenenko Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
Keywords: Industry, innovation activity, estimation, integral index, methodology, forecast

Abstract

The aim of this work is to analyse of innovative activity of the industry in Ukraine for the last seven years, the article considers the trends of development and assessment methodology in relation to innovation activity of industrial enterprises. The methods used in the research process. Applied a systematic approach and methodology of economic, statistical and economic-mathematical analysis to study trends of innovative development in the industrial sector of the economy. The results of the work. Stable economic growth and increase of competitiveness of industrial enterprises is possible only under condition of effective use of innovative resources, knowledge economy, implementation of modern high technologies, developing entirely new products, the creation of innovation. These conditions require the creation of evidence-based methods of assessing innovation. Monitoring of efficiency of innovative activity is important not only to identify the position of industries in specific markets and the global economy in General, but to optimize the resource potential in the innovation process. Evaluation of innovation activities allows to reduce risks and to adjust directions of investment policy at the level of individual enterprises and at the State level. Conclusions. Rating of industrial enterprises innovative activity is an important component of monitoring and forecasting innovative potential, economic efficiency of innovation and identificationof problem areas, risks and prospects related to implementation of innovative projects in one of the most important sectors of the economy. Generic algorithmic approach to the calculation of the integral index for innovation activities of industrial enterprises, described in the article, allows accumulating several methods of economic and mathematical analysis,which does not significantly change the results of the study but simplifies calculations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti yak skladova strukturnoyi transformatsiyi ekonomiky Ukrayiny. analitychna dopovid' / Sobkevych O.V., Sukhorukov A.I., Shevchenko A.V., ta inshi; za red. Ya.A. Zhalila – K.: NISD, 2013. – 71 s. : http://www.niss.gov.ua/public/File/2013_table/1029_dok.pdf.

2. Informatsiya Vsesvitn'oho ekonomichnoho forumu „The Global Competitiveness Report» : http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness.

3. Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' Ukrayiny - 2014: statystychnyy zbirnyk / Derzh. sluzhba statystyky Ukrayiny; / [vid. za vyp. O.O. Karmazina]. - Kyyiv: Derzhstat. Ukrayiny, 2015.- 255 s.

4. Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' Ukrayiny - 2015: statystychnyy zbirnyk / Derzh. sluzhba statystyky Ukrayiny; / [vid. za vyp. O. O. Karmazina]. - Kyyiv: Derzhstat. Ukrayiny, 2016.- 257 s.

5. Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' Ukrayiny - 2016: statystychnyy zbirnyk / Derzh. sluzhba statystyky Ukrayiny; / [vid. za vyp. O.O. Karmazina]. - Kyyiv: Derzhstat.

6. Pro investytsiynu diyal'nist': Zakon Ukrayiny vid 18 veresnya 1991 roku № 561-KhII (zi zminamy ta dopovnennyamy) : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-126.

7. Pro innovatsiynu diyal'nist'. Zakon Ukrayiny vid 04.07.2002 № 40-IV (zi zminamy ta dopovnennyamy) : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

8. Sobkevych O.V. Ekonomiko-matematychnyy instrumentariy intehral'noyi otsinky rivnya innovatsiynoyi bezpeky u promyslovosti Ukrayiny // Ekonomika ta derzhava. - Mizhnarodnyy naukovo-praktychnyy zhurnal. - 2015. - №8.- S.94-99.

9. Statystychna informatsiia / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofitsiinyi veb-sait. – 2016. : http://www.ukrstat.gov.ua (data zvernennia: 21.03.2017).

10. Sharko M.V. Kontseptualnyie osnovyi innovatsionnogo razvitiya ekonomiki Ukrainyi: teoretikometodologicheskie aspektyi – Kherson: Vyd-vo «OLDY-plyus», 2005. - 394 s.

11.Yukhnovs'kyy I. Dzherela formuvannya investytsiynoho potentsialu ekonomiky Ukrayiny // Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk. – 2010. – №4(29).– S.61-67 - (problemy mikro- ta makroekonomiky Ukrayiny).

Author Biography

Elena Semenenko, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Semenenko Elena, Senior Lecturer, Department of Economy

Published
2017-11-08
How to Cite
Semenenko, E. (2017). Estimation of innovation activities of the Ukraine industry. University Economic Bulletin, (35/1), 81-88. Retrieved from https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/96
Section
Economy and Management