[1]
Horoshkova, L., Volkov, V. and KhlobystovІ. 2019. Decentralized pricing management in housing and municipal economy. University Economic Bulletin. 43 (Nov. 2019), 59-66. DOI:https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-43-59-66.