[1]
Horoshkova, L., Volkov, V. and KhlobystovІ. 2019. Mathematical interpretation of risk-management methodology for natural-economic systems. University Economic Bulletin. 43 (Nov. 2019), 89-99. DOI:https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-43-89-99.