(1)
Pavlov, K. Etnomanagement As Part Etnoeconomy. EUB 2016, 32-41.