(1)
Horoshkova, L.; Volkov, V.; Karbivnychyi, R. Decentralization of Society As National Trend. EUB 2018, 89-97.