(1)
Horoshkova, L.; Volkov, V.; KhlobystovІ. Decentralized Pricing Management in Housing and Municipal Economy. EUB 2019, 59-66.