(1)
Horoshkova, L.; Volkov, V.; KhlobystovІ. Mathematical Interpretation of Risk-Management Methodology for Natural-Economic Systems. EUB 2019, 89-99.