(1)
Malyshko, V. Tax Policy of Ukraine in Modern Conditions. EUB 2021, 121-127.