Horoshkova, L., Volkov, V., & Karbivnychyi, R. (2018). Decentralization of society as national trend. University Economic Bulletin, (38), 89-97. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2018-38-89-97