Horoshkova, L., Volkov, V., & KhlobystovІ. (2019). Decentralized pricing management in housing and municipal economy. University Economic Bulletin, (43), 59-66. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-43-59-66