Horoshkova, L., Volkov, V., & KhlobystovІ. (2019). Mathematical interpretation of risk-management methodology for natural-economic systems. University Economic Bulletin, (43), 89-99. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-43-89-99