Malyshko, V. (2021). Tax policy of Ukraine in modern conditions. University Economic Bulletin, (51), 121-127. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2021-51-121-127