HOROSHKOVA, L.; VOLKOV, V.; KhlobystovІ. Decentralized pricing management in housing and municipal economy. University Economic Bulletin, n. 43, p. 59-66, 20 nov. 2019.