Horoshkova, Lidiia, Vladimir Volkov, and Roman Karbivnychyi. 2018. “Decentralization of Society As National Trend”. University Economic Bulletin, no. 38 (July), 89-97. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2018-38-89-97.