Horoshkova, Lidiia, Vladimir Volkov, and KhlobystovІevhen. 2019. “Decentralized Pricing Management in Housing and Municipal Economy”. University Economic Bulletin, no. 43 (November), 59-66. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-43-59-66.