Horoshkova, Lidiia, Vladimir Volkov, and KhlobystovІevhen. 2019. “Mathematical Interpretation of Risk-Management Methodology for Natural-Economic Systems”. University Economic Bulletin, no. 43 (November), 89-99. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-43-89-99.