Horoshkova, L., Volkov, V. and KhlobystovІ. (2019) “Decentralized pricing management in housing and municipal economy”, University Economic Bulletin, (43), pp. 59-66. doi: 10.31470/2306-546X-2019-43-59-66.