Horoshkova, L., Volkov, V. and KhlobystovІ. (2019) “Mathematical interpretation of risk-management methodology for natural-economic systems”, University Economic Bulletin, (43), pp. 89-99. doi: 10.31470/2306-546X-2019-43-89-99.