[1]
L. Horoshkova, V. Volkov, and R. Karbivnychyi, “Decentralization of society as national trend”, EUB, no. 38, pp. 89-97, Jul. 2018.