[1]
L. Horoshkova, V. Volkov, and KhlobystovІ., “Decentralized pricing management in housing and municipal economy”, EUB, no. 43, pp. 59-66, Nov. 2019.