[1]
L. Horoshkova, V. Volkov, and KhlobystovІ., “Mathematical interpretation of risk-management methodology for natural-economic systems”, EUB, no. 43, pp. 89-99, Nov. 2019.