Horoshkova, L., V. Volkov, and R. Karbivnychyi. “Decentralization of Society As National Trend”. University Economic Bulletin, no. 38, July 2018, pp. 89-97, doi:10.31470/2306-546X-2018-38-89-97.