Horoshkova, L., V. Volkov, and KhlobystovІ. “Decentralized Pricing Management in Housing and Municipal Economy”. University Economic Bulletin, no. 43, Nov. 2019, pp. 59-66, doi:10.31470/2306-546X-2019-43-59-66.