Horoshkova, L., V. Volkov, and KhlobystovІ. “Mathematical Interpretation of Risk-Management Methodology for Natural-Economic Systems”. University Economic Bulletin, no. 43, Nov. 2019, pp. 89-99, doi:10.31470/2306-546X-2019-43-89-99.