Contacts

Mailing address: 08400, Sukhomlynskogo Str., 30, office 107, Pereiaslav-Khmelnytskyi, Kyiv Region, Ukraine

Executive Secretary: S.Y. Kucherenko, Candidate of Economics

Email: еkon.dek@ukr.net

Phone: +38 (04567) 5–66–71; +380683558320